KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 02.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K08T6QO ***

Taiteen perusopetuksen käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä (mk/opetustunti) sekä suoritteet
Omistaja Oppilai-
toksia
Opis-
keli-
joita
Musiikki-
leikkik.
edelli-
sestä
Opetus
mk
/opisk.
Kiinte-
istöt mk
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
mk /opisk.
Yhteensä
mk
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
mk
/opetus-
tunti
Opetus-
tuntia
/opisk.
Huo-
neisto
p-alat
Kiin-
teistö-
menot
/m2
Musiikin perusopetus
Yksityinen 35 27.881 10.882 6.431 1.175 1.034 8.640 827.074 291 30 46.596 703
Kunta 50 25.381 9.088 6.945 724 1.020 8.688 763.769 289 30 45.980 400
Kuntayhtymä 3 1.000 346 8.137 845 1.573 10.556 31.487 335 31 1.461 578
  88 54.261 20.316 6.703 958 1.037 8.698 1.622.330 291 30 94.036 553
Tanssin perusopetus
Yksityinen 12 962 0 5.141 1.078 1.699 7.917 20.481 372 21 3.381 307
Kunta 8 670 0 1.782 511 77 2.370 6.172 257 9 857 399
Kuntayhtymä 1 18 0 1.071 0 290 1.362 114 214 6 0 0
  21 1.650 0 3.732 836 1.024 5.592 26.767 345 16 4.238 325
Kuvataiteen perusopetus
Yksityinen 2 0 0 0 0 0 0 12.336 567 0 2.143 451
Kunta 4 0 0 0 0 0 0 14.070 503 0 2.414 222
  6 0 0 0 0 0 0 26.406 533 0 4.557 330
Käsityön perusopetus
Yksityinen 1 0 0 0 0 0 0 4.754 323 0 2.000 0
  1 0 0 0 0 0 0 4.754 323 0 2.000 0
Arkkitehtuuri
Kunta 1 0 0 0 0 0 0 413 670 0 124 269
  1 0 0 0 0 0 0 413 670 0 124 269
Yhteensä 117 55.911 20.316 6.814 982 1.095 8.890 1.680.670 296 30 104.955 523