Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07K7Y ***
                                                            sivu   1
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
@
 
 191 Kansanopistot
 
TOIMINNOITTAISET       --------------------- KUSTANNUKSET ---------------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
K1.0 Opetus          30.987.308  9.303.178  1.449.362 41.739.848    145 1.389.447      23.227.185 24.616.632
K2.0 Kiinteistöt        3.019.005  7.114.706  1.304.057 11.437.768    40   1.438       1.011.755  1.013.193
K3.1 Majoitus         1.723.303  4.322.209   658.241  6.703.753    23   5.427       4.492.254  4.497.681
K3.2 Ruokailu         4.479.672  5.024.926   554.015 10.058.613    35   13.434       6.226.681  6.240.115
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  9.336.251  4.309.712   748.163 14.394.126    50  108.385       1.010.079  1.118.464
 
K0.0 YHTEENSÄ         49.545.546 30.074.761  4.713.822 84.334.129    294 1.518.131      35.967.961 37.486.092
   josta opiskelijamaksut                                         31.170.232
   euroa/opiskelijaviikko     172     105     16     294          5          125     130
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
M2.0 Maksullinen palvelutoim. 4.502.129  3.971.793   630.535  9.104.457          0   41.833 10.766.513 10.808.346
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Rakennukset        26.460  1.268.826   257.890  1.553.176          0     0   34.375   34.375
 4.0.9 Muut investoinnit        0   401.877   88.772   490.649          0     0     0      0
M4.0 Investoinnit yhteensä    26.460  1.670.703   346.662  2.043.825          0     0   34.375   34.375
M8.0 Maanvuokra                35.077      0   35.077
M9.0 Muut kustannukset      48.234  1.599.546   165.899  1.813.679        2.400   40.338 2.785.169  2.827.907
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    4.576.822  7.277.120  1.143.097 12.997.039        2.400   82.171 13.586.067 13.670.638
 
POISTOT                Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
==========                 toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset              2.255.475   303.240  2.558.715
M5.9 Muiden investointien poistot     1.028.206   168.753  1.196.959
M5.0 Poistot yhteensä           3.283.671   471.993  3.755.664
   euroa/opiskelijaviikko            11     103     13
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                   Brutto   Netto
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala, josta      288.767     Kiinteistöt euroa/neliö     40     36
  S2.1 Omat tilat                   251.874
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          36.893
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä             479.109  Toiminnoittaiset kust./tunti     176     98
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    19.843  Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti   459    -86
 
  S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot            287.310
      - josta vaikeasti vammaisille järjestetty koulutus                 10.102
      - josta työelämän aktiiv. kansalaisuuteen ja työolojen kehittämiseen liittyvä
       koulutus tai muu erit. koulutustehtävä                      9.103
   S1.3.1 Opiston ulkopuolella asuneiden opiskelijoiden opiskelijaviikot kohdasta S1.3   133.685
   S1.3.2 Avoimen korkeakouluopetuksen opiskelijaviikot kohdasta S1.3            15.434
   S1.3.3 Etäopetuksen opiskelijaviikot kohdasta S1.3                    15.890
   S1.3.4 Enintään 10 päivää kestäneiden kurssien opiskelijaviikot kohdasta S1.3       60.616
   S1.3.5 Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijaviikot kohdasta S1.3       45.217
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen määrä                4.600