Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 15.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K10K7Y ***
                                                            sivu   1
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET
 VUONNA 2015 (EUROA)
 
@
 
 731 Liikunnan koulutuskesk.
 
 
TOIMINNOITTAISET       --------------------- KUSTANNUKSET ---------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN ---------
================                              1)        Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus          6.749.183  4.073.990   689.621 11.512.794   28,68  356.399      13.561.787 13.918.186
K2.0 Kiinteistöt        1.977.925  5.323.601  1.028.046  8.329.572   20,75     0       2.053.826  2.053.826
K3.1 Majoitus          854.733  3.367.774   343.043  4.565.550   11,38     0       3.630.562  3.630.562
K3.2 Ruokailu          637.395  7.172.249   345.212  8.154.856   20,32     0       4.030.963  4.030.963
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  3.154.757  3.166.648   637.824  6.959.229   17,34   1.815       1.618.418  1.620.233
 
K0.0 YHTEENSÄ         13.373.995 23.104.263  3.043.756 39.522.014   98,47  358.214      24.895.556 25.253.770
   josta opiskelijamaksut                                         20.553.526
 
   euroa/opiskelijavuorok.    33,32    57,56    7,58    98,47         0,89         62,03    62,92
                                 1) Ei sisällä pieniä hankkeita
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim  4.020.323  7.281.715  1.029.010 12.331.048       374.742   96.109 11.175.995 11.646.846
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  3.292.492   747.188  4.039.680       352.610     0  150.000   502.610
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   251.819   60.435   312.254   0,78   28.083     0     0   28.083
M4.0 Investoinnit yhteensä       0  3.544.311   807.623  4.351.934       380.693     0  150.000   530.693
M8.0 Maanvuokra                21.667      0   21.667
M9.0 Muut kustannukset        667   918.186   11.565   930.418        70.325     0  274.436   344.761
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    4.020.990 11.765.880  1.848.198 17.635.068       825.760   96.109 11.600.431 12.522.300
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset              2.293.065   410.255  2.703.320
M5.9 Muiden investointien poistot      953.766   200.460  1.154.226
M5.0 Poistot yhteensä           3.246.831   610.715  3.857.546
   euroa/opiskelijavuorokausi         8,09    4,66    7,24
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala         152.743     Kiinteistöt euroa/neliö     55     41
  josta
  S2.1 Omat tilat                   131.195
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          21.548
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä             204.535  Toiminnoittaiset kust./tunti     193     70
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    50.886  Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti   242     13
 
  S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     401.365
  S1.6.1 Etäopetuksen opiskelijavuorokausien määrä kohdasta S1.6       9.700
  S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä      131.083