Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92K7YO ***
                                                          taulu   1 /1
 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSKYSELYN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET TIEDOT
 
@ 1 Yksityinen
 
                                        Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                30.525 (7kk)   31.093 (5kk)   30.761,7
Oppisopimuskoulutuksena tot. perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    8.622 (6kk)   8.567 (6kk)   8.594,5
                                                      -----------
                                                       39.356,2
 
 
T0 VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (ei sis. yksikköhintarahoitusta)
 
                          Oppisop.  Oppisop.
                          koul.tot.  koul.tot.
                    Ammatill. ammatill.  ammatill.
                     perus-   perus-    lisä-
                    koulutus  koulutus  koulutus
 
R2 Valtion erillisrahoitus       6.262.699   180.083     706
R8 Muu erillisrahoitus         4.527.673   31.922   97.106
Ry Tulot yhteensä (R2+R8)       10.790.372   212.005   97.812
 
 
 
E2 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA   ----------------- KUSTANNUKSET ------------------ ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN ---------
                                                          Muu
                   Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä-   Kustan-  Valtion-    EU-  erillis-
                      menot ei sis.alv    verot    nukset  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                       M1     M2     M3   yhteensä     R2     R3     R8  yhteensä
 
E2.1 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-kes-
   kusten rahoittama amm. koulutus 41.497.146 22.637.413  3.428.112  67.562.671 40.212.949   77.758 21.909.034 62.199.741
E2.3 Opetuksen yhteydessä tuotetut
   palvelut ja tuotteet       2.699.590  4.569.535   897.124  8.166.249     0     0 9.201.242  9.201.242
E2.4 Yrityshautomotoiminta           0      0      0      0     0     0     0      0
E2.5 Opetusmaatila ja harjoitusmetsä   657.001   682.227   156.289  1.495.517  127.678  168.984 1.460.254  1.756.916
 
 E2.7.1 - ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osan
   myynti toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                         1.358.514  1.358.514
 E2.7.2 - oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen myynti
   toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                            16.901.319 16.901.319
 E2.7.3 - koulutuksen myynti lukiokoulutuksen järjestäjälle                          113.101   113.101
 E2.7.9 - muu koulutuksen ja osaamisen myynti                                29.118.500 33.542.818
 
E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti 31.095.858 18.290.888  2.630.811  52.017.557 4.424.318     0 47.491.434 51.915.752
 
E2.9 Muu maksullinen palvelutoiminta 17.246.289 14.845.743  2.277.421  34.369.453 7.050.391 2.340.531 22.330.167 31.721.089
   Tulojen arvonlisävero                                               13.178.015
 
E2.0 MAKSULLINEN PALVELU-
   TOIMINTA YHTEENSÄ        93.195.915 61.025.813  9.389.711 163.611.447 51.815.336 2.587.273 102392154 169.972.755
 
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN SUORITTEET
 
S1.8.1 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015        8.917
S1.8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015      14.730
S1.8.3 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015                  173
S1.8.4 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015                 67
 
 
 
 
 
                                                          taulu   1 /2
 
 1 Yksityinen
 
 
 
 
 
 
E4 INVESTOINNIT            -------------- RAKENNUKSET ----------- ------------ MUUT INVESTOINNIT----- -- YHTEENSÄ --
                            E 4.1                   E 4.9         E 4.0
 
                     Muut menot Arvonlisä-        Muut menot Arvonlisä-        Investoinnit
                   (ei sis. alv)    verot   Yhteensä (ei sis. alv)   verot  Yhteensä    Yhteensä
 
 Ammatillinen peruskoulutus       10.332.033  1.915.785  12.247.818  6.931.729 1.497.678  8.429.407   20.677.225
 Maksullinen palvelutoiminta       8.723.263   723.833   9.447.096  3.047.450  626.109  3.673.559   13.120.655
 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava
 ammatillinen perus- ja lisäkoulutus   134.287   32.174    166.461   535.102  123.834   658.936     825.397
 Ammatillinen lisäkoulutus        3.351.200   274.347   3.625.547  1.380.738  202.392  1.583.130    5.208.677
 
E4.0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ        22.540.783  2.946.139  25.486.922  11.895.019 2.450.013 14.345.032   39.831.954
 
 
 
E5 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN POISTOT           -- RAKENNUKSET --       -- MUUT INVESTOINNIT -- -- YHTEENSÄ --
                                    E 5.1                E 5.9      E 5.0
 
  Maksullinen palvelutoiminta                   3.666.063              3.525.246    7.191.308
 
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT RAHASTOIHIN JA    Varausten /   Var. purku /
  POISTOERO                rahastojen/ rahast. siirto/
                       poistoeron    poistoeron     Varausten
                         lisäys     vähennys      muutos
                           X6        X7       X6-X7
E6.1 Investointivaraukset
 E6.1.1 Rakennukset               600.000        0      600.000
 E6.1.9 Muut varaukset             356.548     533.006     -176.458
E6.2 Siirrot rahastoihin
 E6.2.1 Siirrot investointirahastoihin    4.532.734        0     4.532.734
 E6.2.9 Siirrot muihin rahastoihin         500     271.062     -270.562
E6.3 Poistoero
 E6.3.1 Poistoeron muutos            814.274        0      814.274
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT JA POISTOERO YHT.    6.304.056     804.068     5.499.988
 
 
 
                                  Menot       Tulot
E9 MUUT KUSTANNUKSET JA MUU RAHOITUS            (ei sis. alv.)   (ei sis. alv)  Arvonlisäverot
                                 M2         R2        M3
 
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)          7.485.304               508.567
 E9.2.5 Koulutuksen järjestäjän erikseen päättämä rahoitus             747.027
 E9.2.9 Muu rahoitus                               10.839.417
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92K7YO ***
                                                          taulu   2 /1
 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSKYSELYN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET TIEDOT
 
@ 2 Valtio
 
                                        Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                 150 (7kk)    138 (5kk)    145,0
Oppisopimuskoulutuksena tot. perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärä      0 (6kk)     0 (6kk)     0,0
                                                      -----------
                                                         145,0
 
 
T0 VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (ei sis. yksikköhintarahoitusta)
 
                          Oppisop.  Oppisop.
                          koul.tot.  koul.tot.
                    Ammatill. ammatill.  ammatill.
                     perus-   perus-    lisä-
                    koulutus  koulutus  koulutus
 
R2 Valtion erillisrahoitus           0      0      0
R8 Muu erillisrahoitus          75.010      0      0
Ry Tulot yhteensä (R2+R8)         75.010      0      0
 
 
 
E2 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA   ----------------- KUSTANNUKSET ------------------ ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN ---------
                                                          Muu
                   Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä-   Kustan-  Valtion-    EU-  erillis-
                      menot ei sis.alv    verot    nukset  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                       M1     M2     M3   yhteensä     R2     R3     R8  yhteensä
 
E2.1 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-kes-
   kusten rahoittama amm. koulutus      0      0      0      0     0     0     0      0
E2.3 Opetuksen yhteydessä tuotetut
   palvelut ja tuotteet           0    7.510    1.802    9.312     0     0   14.179   14.179
E2.4 Yrityshautomotoiminta           0      0      0      0     0     0     0      0
E2.5 Opetusmaatila ja harjoitusmetsä      0      0      0      0     0     0     0      0
 
 E2.7.1 - ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osan
   myynti toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                             0      0
 E2.7.2 - oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen myynti
   toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                                 0      0
 E2.7.3 - koulutuksen myynti lukiokoulutuksen järjestäjälle                             0      0
 E2.7.9 - muu koulutuksen ja osaamisen myynti                                    0      0
 
E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti      0      0      0      0     0     0     0      0
 
E2.9 Muu maksullinen palvelutoiminta      0      0      0      0     0     0     0      0
   Tulojen arvonlisävero                                                    0
 
E2.0 MAKSULLINEN PALVELU-
   TOIMINTA YHTEENSÄ             0    7.510    1.802    9.312     0     0   14.179   14.179
 
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN SUORITTEET
 
S1.8.1 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015          0
S1.8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015         0
S1.8.3 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015                   0
S1.8.4 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015                 0
 
 
 
 
 
                                                          taulu   2 /2
 
 2 Valtio
 
 
 
 
 
 
E4 INVESTOINNIT            -------------- RAKENNUKSET ----------- ------------ MUUT INVESTOINNIT----- -- YHTEENSÄ --
                            E 4.1                   E 4.9         E 4.0
 
                     Muut menot Arvonlisä-        Muut menot Arvonlisä-        Investoinnit
                   (ei sis. alv)    verot   Yhteensä (ei sis. alv)   verot  Yhteensä    Yhteensä
 
 Ammatillinen peruskoulutus           0      0       0      0     0      0        0
 Maksullinen palvelutoiminta           0      0       0      0     0      0        0
 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava
 ammatillinen perus- ja lisäkoulutus      0      0       0      0     0      0        0
 Ammatillinen lisäkoulutus            0      0       0      0     0      0        0
 
E4.0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ            0      0       0      0     0      0        0
 
 
 
E5 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN POISTOT           -- RAKENNUKSET --       -- MUUT INVESTOINNIT -- -- YHTEENSÄ --
                                    E 5.1                E 5.9      E 5.0
 
  Maksullinen palvelutoiminta                       0                  0        0
 
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT RAHASTOIHIN JA    Varausten /   Var. purku /
  POISTOERO                rahastojen/ rahast. siirto/
                       poistoeron    poistoeron     Varausten
                         lisäys     vähennys      muutos
                           X6        X7       X6-X7
E6.1 Investointivaraukset
 E6.1.1 Rakennukset                  0        0         0
 E6.1.9 Muut varaukset                0        0         0
E6.2 Siirrot rahastoihin
 E6.2.1 Siirrot investointirahastoihin        0        0         0
 E6.2.9 Siirrot muihin rahastoihin          0        0         0
E6.3 Poistoero
 E6.3.1 Poistoeron muutos               0        0         0
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT JA POISTOERO YHT.        0        0         0
 
 
 
                                  Menot       Tulot
E9 MUUT KUSTANNUKSET JA MUU RAHOITUS            (ei sis. alv.)   (ei sis. alv)  Arvonlisäverot
                                 M2         R2        M3
 
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)              0                  0
 E9.2.5 Koulutuksen järjestäjän erikseen päättämä rahoitus                0
 E9.2.9 Muu rahoitus                                   0
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92K7YO ***
                                                          taulu   3 /1
 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSKYSELYN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET TIEDOT
 
@ 3 Kunta
 
                                        Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                30.492 (7kk)   31.729 (5kk)   31.007,4
Oppisopimuskoulutuksena tot. perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    8.591 (6kk)   8.123 (6kk)   8.357,0
                                                      -----------
                                                       39.364,4
 
 
T0 VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (ei sis. yksikköhintarahoitusta)
 
                          Oppisop.  Oppisop.
                          koul.tot.  koul.tot.
                    Ammatill. ammatill.  ammatill.
                     perus-   perus-    lisä-
                    koulutus  koulutus  koulutus
 
R2 Valtion erillisrahoitus       5.234.259   772.865   338.942
R8 Muu erillisrahoitus         1.535.210   241.995   113.173
Ry Tulot yhteensä (R2+R8)       6.769.469  1.014.860   452.115
 
 
 
E2 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA   ----------------- KUSTANNUKSET ------------------ ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN ---------
                                                          Muu
                   Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä-   Kustan-  Valtion-    EU-  erillis-
                      menot ei sis.alv    verot    nukset  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                       M1     M2     M3   yhteensä     R2     R3     R8  yhteensä
 
E2.1 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-kes-
   kusten rahoittama amm. koulutus  6.438.943  4.509.350   488.721  11.437.014 10.654.662  748.948  240.093 11.643.703
E2.3 Opetuksen yhteydessä tuotetut
   palvelut ja tuotteet        611.385  4.629.714   671.534  5.912.633     0     0 5.519.590  5.519.590
E2.4 Yrityshautomotoiminta           0      0      0      0     0     0     0      0
E2.5 Opetusmaatila ja harjoitusmetsä   339.315   554.770   93.215   987.300  202.942     0  409.879   612.821
 
 E2.7.1 - ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osan
   myynti toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                          291.400   291.400
 E2.7.2 - oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen myynti
   toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                             1.361.411  1.361.411
 E2.7.3 - koulutuksen myynti lukiokoulutuksen järjestäjälle                           3.606    3.606
 E2.7.9 - muu koulutuksen ja osaamisen myynti                                2.839.703  3.017.609
 
E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti  3.178.012  1.441.401   126.428  4.745.841  177.906     0 4.496.120  4.674.026
 
E2.9 Muu maksullinen palvelutoiminta  2.166.977  2.348.469   308.572  4.824.018   36.514 1.216.135 2.945.005  4.197.654
   Tulojen arvonlisävero                                                2.792.629
 
E2.0 MAKSULLINEN PALVELU-
   TOIMINTA YHTEENSÄ        12.734.631 13.483.703  1.688.471  27.906.806 11.072.025 1.965.083 13.610.686 29.440.423
 
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN SUORITTEET
 
S1.8.1 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015         385
S1.8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015        48
S1.8.3 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015                   5
S1.8.4 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015                 0
 
 
 
 
 
                                                          taulu   3 /2
 
 3 Kunta
 
 
 
 
 
 
E4 INVESTOINNIT            -------------- RAKENNUKSET ----------- ------------ MUUT INVESTOINNIT----- -- YHTEENSÄ --
                            E 4.1                   E 4.9         E 4.0
 
                     Muut menot Arvonlisä-        Muut menot Arvonlisä-        Investoinnit
                   (ei sis. alv)    verot   Yhteensä (ei sis. alv)   verot  Yhteensä    Yhteensä
 
 Ammatillinen peruskoulutus       27.064.578  4.163.312  31.227.890  9.027.764 2.156.264 11.184.028   42.411.918
 Maksullinen palvelutoiminta        95.762   16.095    111.857    72.793   16.312   89.105     200.962
 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava
 ammatillinen perus- ja lisäkoulutus      0      0       0    20.815   4.729   25.544     25.544
 Ammatillinen lisäkoulutus         63.648   12.768    76.416   100.176   23.391   123.567     199.983
 
E4.0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ        27.223.988  4.192.175  31.416.163  9.221.548 2.200.696 11.422.244   42.838.407
 
 
 
E5 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN POISTOT           -- RAKENNUKSET --       -- MUUT INVESTOINNIT -- -- YHTEENSÄ --
                                    E 5.1                E 5.9      E 5.0
 
  Maksullinen palvelutoiminta                    321.972               273.592     595.564
 
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT RAHASTOIHIN JA    Varausten /   Var. purku /
  POISTOERO                rahastojen/ rahast. siirto/
                       poistoeron    poistoeron     Varausten
                         lisäys     vähennys      muutos
                           X6        X7       X6-X7
E6.1 Investointivaraukset
 E6.1.1 Rakennukset                  0        0         0
 E6.1.9 Muut varaukset                0        0         0
E6.2 Siirrot rahastoihin
 E6.2.1 Siirrot investointirahastoihin        0        0         0
 E6.2.9 Siirrot muihin rahastoihin          0    3.215.013    -3.215.013
E6.3 Poistoero
 E6.3.1 Poistoeron muutos               0      6.095      -6.095
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT JA POISTOERO YHT.        0    3.221.108    -3.221.108
 
 
 
                                  Menot       Tulot
E9 MUUT KUSTANNUKSET JA MUU RAHOITUS            (ei sis. alv.)   (ei sis. alv)  Arvonlisäverot
                                 M2         R2        M3
 
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)          11.625.348               76.935
 E9.2.5 Koulutuksen järjestäjän erikseen päättämä rahoitus            2.685.238
 E9.2.9 Muu rahoitus                               2.684.148
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92K7YO ***
                                                          taulu   4 /1
 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSKYSELYN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET TIEDOT
 
@ 4 Kuntayhtymä
 
                                        Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                85.667 (7kk)   88.094 (5kk)   86.678,3
Oppisopimuskoulutuksena tot. perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärä   16.624 (6kk)   17.100 (6kk)   16.862,0
                                                      -----------
                                                       103.540,3
 
 
T0 VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (ei sis. yksikköhintarahoitusta)
 
                          Oppisop.  Oppisop.
                          koul.tot.  koul.tot.
                    Ammatill. ammatill.  ammatill.
                     perus-   perus-    lisä-
                    koulutus  koulutus  koulutus
 
R2 Valtion erillisrahoitus       9.749.524  1.951.892  1.187.650
R8 Muu erillisrahoitus        14.128.790   69.854   60.009
Ry Tulot yhteensä (R2+R8)       23.878.313  2.021.746  1.247.658
 
 
 
E2 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA   ----------------- KUSTANNUKSET ------------------ ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN ---------
                                                          Muu
                   Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä-   Kustan-  Valtion-    EU-  erillis-
                      menot ei sis.alv    verot    nukset  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                       M1     M2     M3   yhteensä     R2     R3     R8  yhteensä
 
E2.1 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-kes-
   kusten rahoittama amm. koulutus 47.579.420 21.588.585  3.279.944  72.447.949 56.366.518  347.785 16.931.315 73.645.618
E2.3 Opetuksen yhteydessä tuotetut
   palvelut ja tuotteet       6.088.185 17.621.032  2.568.539  26.277.756  138.839   10.250 24.034.038 24.183.127
E2.4 Yrityshautomotoiminta        100.481   17.988    3.844   122.313     0     0  432.814   432.814
E2.5 Opetusmaatila ja harjoitusmetsä  3.685.592  4.629.823   874.309  9.189.724  982.259  355.743 6.440.967  7.778.969
 
 E2.7.1 - ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osan
   myynti toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                         3.103.762  3.103.762
 E2.7.2 - oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen myynti
   toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                             5.957.581  5.957.581
 E2.7.3 - koulutuksen myynti lukiokoulutuksen järjestäjälle                          458.653   458.653
 E2.7.9 - muu koulutuksen ja osaamisen myynti                                11.398.970 14.038.844
 
E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti 13.955.593  6.822.836  1.043.887  21.822.316 1.241.910 1.397.964 20.918.966 23.558.840
 
E2.9 Muu maksullinen palvelutoiminta 28.163.225 31.416.697  5.232.148  64.812.070 7.552.417 3.141.124 53.981.056 64.674.597
   Tulojen arvonlisävero                                               23.729.200
 
E2.0 MAKSULLINEN PALVELU-
   TOIMINTA YHTEENSÄ        99.572.498 82.096.959 13.002.654 194.672.128 66.281.944 5.252.866 122739153 218.003.165
 
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN SUORITTEET
 
S1.8.1 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015        4.520
S1.8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015       4.846
S1.8.3 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015                 1.168
S1.8.4 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015                947
 
 
 
 
 
                                                          taulu   4 /2
 
 4 Kuntayhtymä
 
 
 
 
 
 
E4 INVESTOINNIT            -------------- RAKENNUKSET ----------- ------------ MUUT INVESTOINNIT----- -- YHTEENSÄ --
                            E 4.1                   E 4.9         E 4.0
 
                     Muut menot Arvonlisä-        Muut menot Arvonlisä-        Investoinnit
                   (ei sis. alv)    verot   Yhteensä (ei sis. alv)   verot  Yhteensä    Yhteensä
 
 Ammatillinen peruskoulutus       55.635.339 11.287.028  66.922.367  21.467.033 4.436.511 25.903.544   92.825.911
 Maksullinen palvelutoiminta       7.171.010  1.412.706   8.583.716  3.690.350  419.075  4.109.425   12.693.141
 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava
 ammatillinen perus- ja lisäkoulutus   674.869   140.736    815.605   621.828  170.607   792.435    1.608.040
 Ammatillinen lisäkoulutus        1.710.117   299.383   2.009.500   677.080  183.310   860.390    2.869.890
 
E4.0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ        65.191.335 13.139.853  78.331.188  26.456.291 5.209.503 31.665.794   109.996.982
 
 
 
E5 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN POISTOT           -- RAKENNUKSET --       -- MUUT INVESTOINNIT -- -- YHTEENSÄ --
                                    E 5.1                E 5.9      E 5.0
 
  Maksullinen palvelutoiminta                   10.324.292              4.145.698   14.470.020
 
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT RAHASTOIHIN JA    Varausten /   Var. purku /
  POISTOERO                rahastojen/ rahast. siirto/
                       poistoeron    poistoeron     Varausten
                         lisäys     vähennys      muutos
                           X6        X7       X6-X7
E6.1 Investointivaraukset
 E6.1.1 Rakennukset             11.178.067    16.950.574    -5.772.507
 E6.1.9 Muut varaukset            1.476.000    2.420.096     -944.096
E6.2 Siirrot rahastoihin
 E6.2.1 Siirrot investointirahastoihin    1.201.560    1.201.560         0
 E6.2.9 Siirrot muihin rahastoihin      2.196.562    1.194.603     1.001.959
E6.3 Poistoero
 E6.3.1 Poistoeron muutos          15.879.470    11.409.545     4.469.925
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT JA POISTOERO YHT.   31.931.659    33.176.378    -1.244.719
 
 
 
                                  Menot       Tulot
E9 MUUT KUSTANNUKSET JA MUU RAHOITUS            (ei sis. alv.)   (ei sis. alv)  Arvonlisäverot
                                 M2         R2        M3
 
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)          10.417.896               136.685
 E9.2.5 Koulutuksen järjestäjän erikseen päättämä rahoitus            1.185.540
 E9.2.9 Muu rahoitus                               9.497.295
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K92K7YO ***
                                                          taulu   5 /1
 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSKYSELYN JÄRJESTÄJÄKOHTAISET TIEDOT
 
@
 Raportti yhteensä
                                        Keväällä     Syksyllä  Vuosiarvo
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               146.834 (7kk)  151.054 (5kk)  148.592,3
Oppisopimuskoulutuksena tot. perus- ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärä   33.837 (6kk)   33.790 (6kk)   33.813,5
                                                      -----------
                                                       182.405,8
 
 
T0 VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN (ei sis. yksikköhintarahoitusta)
 
                          Oppisop.  Oppisop.
                          koul.tot.  koul.tot.
                    Ammatill. ammatill.  ammatill.
                     perus-   perus-    lisä-
                    koulutus  koulutus  koulutus
 
R2 Valtion erillisrahoitus      21.246.482  2.904.840  1.527.298
R8 Muu erillisrahoitus        20.266.683   343.771   270.288
Ry Tulot yhteensä (R2+R8)       41.513.164  3.248.611  1.797.585
 
 
 
E2 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA   ----------------- KUSTANNUKSET ------------------ ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN ---------
                                                          Muu
                   Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä-   Kustan-  Valtion-    EU-  erillis-
                      menot ei sis.alv    verot    nukset  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                       M1     M2     M3   yhteensä     R2     R3     R8  yhteensä
 
E2.1 Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-kes-
   kusten rahoittama amm. koulutus 95.515.509 48.735.348  7.196.777 151.447.634 107234129 1.174.491 39.080.442 147.489.062
E2.3 Opetuksen yhteydessä tuotetut
   palvelut ja tuotteet       9.399.160 26.827.791  4.138.999  40.365.950  138.839   10.250 38.769.049 38.918.138
E2.4 Yrityshautomotoiminta        100.481   17.988    3.844   122.313     0     0  432.814   432.814
E2.5 Opetusmaatila ja harjoitusmetsä  4.681.908  5.866.820  1.123.813  11.672.541 1.312.879  524.727 8.311.100 10.148.706
 
 E2.7.1 - ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osan
   myynti toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                         4.753.676  4.753.676
 E2.7.2 - oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen myynti
   toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle                            24.220.311 24.220.311
 E2.7.3 - koulutuksen myynti lukiokoulutuksen järjestäjälle                          575.360   575.360
 E2.7.9 - muu koulutuksen ja osaamisen myynti                                43.357.173 50.599.271
 
E2.7 Koulutuksen ja osaamisen myynti 48.229.463 26.555.125  3.801.126  78.585.714 5.844.134 1.397.964 72.906.520 80.148.618
 
E2.9 Muu maksullinen palvelutoiminta 47.576.491 48.610.909  7.818.141 104.005.541 14.639.322 6.697.790 79.256.228 100.593.340
   Tulojen arvonlisävero                                               39.699.844
 
E2.0 MAKSULLINEN PALVELU-
   TOIMINTA YHTEENSÄ        205.503.044 156.613.985 24.082.638 386.199.693 129169305 9.805.222 238756172 417.430.522
 
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN SUORITTEET
 
S1.8.1 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015        13.822
S1.8.2 Toiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015      19.624
S1.8.3 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt opintoviikot ajalla 1.1 - 31.7.2015                 1.346
S1.8.4 Lukiokoulutuksen järjestäjälle myydyt osaamispisteet ajalla 1.8 - 31.12.2015               1.014
 
 
 
 
 
                                                          taulu   5 /2
 
 
 
 
 
 
 
 
E4 INVESTOINNIT            -------------- RAKENNUKSET ----------- ------------ MUUT INVESTOINNIT----- -- YHTEENSÄ --
                            E 4.1                   E 4.9         E 4.0
 
                     Muut menot Arvonlisä-        Muut menot Arvonlisä-        Investoinnit
                   (ei sis. alv)    verot   Yhteensä (ei sis. alv)   verot  Yhteensä    Yhteensä
 
 Ammatillinen peruskoulutus       93.031.950 17.366.125  110.398.075  37.426.526 8.090.453 45.516.979   155.915.054
 Maksullinen palvelutoiminta      15.990.035  2.152.634  18.142.669  6.810.593 1.061.496  7.872.089   26.014.758
 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava
 ammatillinen perus- ja lisäkoulutus   809.156   172.910    982.066  1.177.745  299.170  1.476.915    2.458.981
 Ammatillinen lisäkoulutus        5.124.965   586.498   5.711.463  2.157.994  409.093  2.567.087    8.278.550
 
E4.0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ       114.956.106 20.278.167  135.234.273  47.572.858 9.860.212 57.433.070   192.667.343
 
 
 
E5 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN POISTOT           -- RAKENNUKSET --       -- MUUT INVESTOINNIT -- -- YHTEENSÄ --
                                    E 5.1                E 5.9      E 5.0
 
  Maksullinen palvelutoiminta                   14.312.327              7.944.536   22.256.892
 
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT RAHASTOIHIN JA    Varausten /   Var. purku /
  POISTOERO                rahastojen/ rahast. siirto/
                       poistoeron    poistoeron     Varausten
                         lisäys     vähennys      muutos
                           X6        X7       X6-X7
E6.1 Investointivaraukset
 E6.1.1 Rakennukset             11.778.067    16.950.574    -5.172.507
 E6.1.9 Muut varaukset            1.832.548    2.953.102    -1.120.554
E6.2 Siirrot rahastoihin
 E6.2.1 Siirrot investointirahastoihin    5.734.294    1.201.560     4.532.734
 E6.2.9 Siirrot muihin rahastoihin      2.197.062    4.680.678    -2.483.616
E6.3 Poistoero
 E6.3.1 Poistoeron muutos          16.693.744    11.415.640     5.278.104
 
E6 VARAUKSET, SIIRROT JA POISTOERO YHT.   38.235.715    37.201.554     1.034.161
 
 
 
                                  Menot       Tulot
E9 MUUT KUSTANNUKSET JA MUU RAHOITUS            (ei sis. alv.)   (ei sis. alv)  Arvonlisäverot
                                 M2         R2        M3
 
 E9.1.9 Muut kustannukset (sis. maanvuokran)          29.528.548               722.187
 E9.2.5 Koulutuksen järjestäjän erikseen päättämä rahoitus            4.617.805
 E9.2.9 Muu rahoitus                               23.020.860