1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   1 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 01 Uusimaa
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         380    197    82    659    26          7     0
   Tekniikka ja liikenne     7784    75    359   8218    523         283    88
   Kauppa ja hallinto       4611    453   1284   6348    31         67    35
   Matk., ravits. ja talous    3200     0    242   3442    331    127    352    11
   Sosiaali- ja terveysala    3446    42   1392   4880    104         16    139
   Kulttuuri           1017    47    49   1113     2         39     0
   Vapaa-aika ja liikunta     398    32    109    539    11          6     0
   Yhteensä           20836    846   3517   25199   1028         770    273
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      70    27         97     0
   Kauppa ja hallinto        0    50         50     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      3    32         35     0
   Kulttuuri            17     0         17     0
   Vapaa-aika ja liikunta      2     0          2     0
   Yhteensä             92    109         201     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         380    197    82    659    26    337     7     0     79    14
   Tekniikka ja liikenne     7854    102    359   8315    523    407    283    88    974    77
   Kauppa ja hallinto       4611    503   1284   6398    31    150    67    35    510    31
   Matk., ravits. ja talous    3200     0    242   3442    331    299    352    11    417     1
   Sosiaali- ja terveysala    3449    74   1392   4915    104    56    16    139     26     0
   Kulttuuri           1034    47    49   1130     2    59    39     0    206    13
   Vapaa-aika ja liikunta     400    32    109    541    11    327     6     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002      20928    955   3517   25400   1028   1635    770    273    2212    136
 
   Tilanne 20.9.2001      21884    908   3256   26048   1017   1721    721    272    2251    131
   Muutos%             -4     5     8    -2     1    -5     7     0     -2     4
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          7625     7818      3
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v            234
   - 8.8 Muu koulutus                   7584
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     33543     33218      -1
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   1 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 01 Uusimaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    28
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     5
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    139
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    87
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    951
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    54
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    200
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    44
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    155
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    252
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)    184
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    84
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)   1133
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    995
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    735
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    386
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    285
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   1 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 01 Uusimaa
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)    17
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     2
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   2 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         390    28    231    649    21          0     0
   Tekniikka ja liikenne     3352    90    140   3582    186         22    64
   Kauppa ja hallinto       1405    33    118   1556     9          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1311     0    75   1386    127    52    22     0
   Sosiaali- ja terveysala    1343    26    142   1511     9         10     0
   Kulttuuri            650    30    48    728    40          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      61     0    48    109     3          0     0
   Yhteensä            8512    207    802   9521    395         54    64
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      41     0         41     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            10     3         13     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             51     3         54     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         390    28    231    649    21    248     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     3393    90    140   3623    186    68    22    64     93     5
   Kauppa ja hallinto       1405    33    118   1556     9     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1311     0    75   1386    127    150    22     0     52     0
   Sosiaali- ja terveysala    1343    26    142   1511     9    33    10     0     0     0
   Kulttuuri            660    33    48    741    40    48     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      61     0    48    109     3    27     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       8563    210    802   9575    395    574    54    64    145     5
 
   Tilanne 20.9.2001       8822    249    654   9725    408    620    54    57    148     5
   Muutos%             -3    -16    23    -2    -3    -7     0    12     -2     0
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          2439     2139     -12
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             3
   - 8.8 Muu koulutus                   2136
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     12159     11714      -4
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   2 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    73
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    31
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)    54
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)    139
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    62
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    433
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    39
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    100
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    15
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    55
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    28
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     3
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    73
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    69
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    67
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    40
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    198
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    269
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   2 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     1
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     9
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   3 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 03 Itä-Uusimaa
 
 
   TOINEN ASTE
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala          0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      782     8    212   1002    55    99     0    29     0     0
   Kauppa ja hallinto       247     0    82    329     0     0     0    28     0     0
   Matk., ravits. ja talous    249     0    33    282    26    17     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     129    18    34    181     0     6     0     0     0     0
   Kulttuuri            96     0     0    96     0     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       1503    26    361   1890    81    122     0    57     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       1627    38    313   1978    101    147     0    65     0     0
   Muutos%             -8    -32    15    -4    -20    -17         -12
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä           841     1187      41
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             0
   - 8.8 Muu koulutus                   1187
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2819     3077      9
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   3 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 03 Itä-Uusimaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)     0
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    58
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    13
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)     0
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    50
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     8
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)     0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   4 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 04 Satakunta
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         200    20    49    269    34          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2421     0    57   2478    178          0     0
   Kauppa ja hallinto       940    111    63   1114    17          0     0
   Matk., ravits. ja talous    814     0     0    814    73    31     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     640    18    228    886    11          0    21
   Kulttuuri            253     0    35    288    17          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
   Yhteensä            5268    149    432   5849    330          0    21
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      25     0         25     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            28    20         48     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             53    20         73     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         200    20    49    269    34    252     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2446     0    57   2503    178    147     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       940    111    63   1114    17    25     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    814     0     0    814    73    77     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     640    18    228    886    11    32     0    21     0     0
   Kulttuuri            281    20    35    336    17    52     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       5321    169    432   5922    330    585     0    21     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       5646    186    373   6205    345    602     0    20     0     0
   Muutos%             -6    -9    16    -5    -4    -3          5
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1825     1546     -15
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             25
   - 8.8 Muu koulutus                   1521
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8014     7468      -7
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   4 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 04 Satakunta
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    16
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    65
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)    232
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    122
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    47
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    329
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    27
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    50
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    29
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    148
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    52
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    252
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   4 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 04 Satakunta
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)    15
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   5 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 05 Kanta-Häme
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         481    23     0    504     0         34     0
   Tekniikka ja liikenne     1573     3    23   1599    115         24     0
   Kauppa ja hallinto       947    16    29    992    39         17     0
   Matk., ravits. ja talous    473     0    24    497    41    16    16     9
   Sosiaali- ja terveysala     511     0    126    637    32          0     0
   Kulttuuri            333    13     0    346     5         16     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
   Yhteensä            4318    55    202   4575    232         107     9
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala         11     0         11     0
   Tekniikka ja liikenne       3     0          3     0
   Kauppa ja hallinto        0    12         12     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     12     5         17     0
   Kulttuuri            37     1         38     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             63    18         81     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         492    23     0    515     0    465    34     0     90    10
   Tekniikka ja liikenne     1576     3    23   1602    115    174    24     0    111     9
   Kauppa ja hallinto       947    28    29   1004    39    98    17     0    134    26
   Matk., ravits. ja talous    473     0    24    497    41    52    16     9     34     0
   Sosiaali- ja terveysala     523     5    126    654    32    34     0     0     8     0
   Kulttuuri            370    14     0    384     5    41    16     0     25     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       4381    73    202   4656    232    864    107     9    402    45
 
   Tilanne 20.9.2001       4679    95    247   5021    268    971    109    12    434    51
   Muutos%             -6    -23    -18    -7    -13    -11    -2    -25     -7    -12
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1842     1497     -19
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             16
   - 8.8 Muu koulutus                   1481
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6838     6153     -10
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   5 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 05 Kanta-Häme
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    25
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    134
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    92
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    234
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    15
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    67
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)     0
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    127
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     4
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    155
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    243
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    275
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    397
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   5 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 05 Kanta-Häme
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)    11
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)    12
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   6 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 06 Pirkanmaa
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         234    32    23    289     1          0     0
   Tekniikka ja liikenne     3947     0    181   4128    321          0    16
   Kauppa ja hallinto       948    56    209   1213    42          0    16
   Matk., ravits. ja talous    1494    28    36   1558    165    85    31     0
   Sosiaali- ja terveysala    1039    17    353   1409    12          0    77
   Kulttuuri            906     0     0    906    37          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      46     0     0    46     0          0     0
   Yhteensä            8614    133    802   9549    578         31    109
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       0     0          0     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            28     0         28     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             28     0         28     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         234    32    23    289     1    215     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     3947     0    181   4128    321    144     0    16     0     0
   Kauppa ja hallinto       948    56    209   1213    42     3     0    16     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1494    28    36   1558    165    218    31     0     66     2
   Sosiaali- ja terveysala    1039    17    353   1409    12    64     0    77     0     0
   Kulttuuri            934     0     0    934    37    106     0     0     8     0
   Vapaa-aika ja liikunta      46     0     0    46     0    46     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       8642    133    802   9577    578    796    31    109     74     2
 
   Tilanne 20.9.2001       9146    156    778   10080    580    832    34    100     74     6
   Muutos%             -6    -15     3    -5    -0    -4    -9     9     0    -67
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          4504     4076     -10
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             26
   - 8.8 Muu koulutus                   4050
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     14530     13653      -6
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   6 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 06 Pirkanmaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    62
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    69
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    39
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    45
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    229
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    27
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    115
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    18
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    46
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    114
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)    46
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     3
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    64
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     7
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    76
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    46
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    189
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   6 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 06 Pirkanmaa
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     9
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   7 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 07 Päijät-Häme
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         197     0     0    197    10          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1579     0    27   1606    178         11    16
   Kauppa ja hallinto       680     0    178    858    30          0     0
   Matk., ravits. ja talous    673     0     0    673    66    31     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     558    19    71    648     7          0     0
   Kulttuuri            471     0     0    471    12          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     191    11     0    202     1          0     0
   Yhteensä            4349    30    276   4655    304         11    16
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      11     1         12     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     21     0         21     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            21    22         43     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             53    23         76     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         197     0     0    197    10    101     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1590     1    27   1618    178    30    11    16     0     0
   Kauppa ja hallinto       680     0    178    858    30    13     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    694     0     0    694    66    22     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     558    19    71    648     7     7     0     0     0     0
   Kulttuuri            492    22     0    514    12    41     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     191    11     0    202     1    22     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       4402    53    276   4731    304    236    11    16     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       4680    37    328   5045    332    264    14    16     0     0
   Muutos%             -6    43    -16    -6    -8    -11    -21     0
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä           106      127      20
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             88
   - 8.8 Muu koulutus                    39
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5069     4858      -4
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   7 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 07 Päijät-Häme
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)     0
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    35
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    86
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    155
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    20
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    48
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    47
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    78
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    78
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   7 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 07 Päijät-Häme
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)    22
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   8 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 08 Kymenlaakso
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         206    62    26    294     4          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1795    27    19   1841    50          0    32
   Kauppa ja hallinto       899    38    42    979     7          0     0
   Matk., ravits. ja talous    635    15     0    650    47    36     0    15
   Sosiaali- ja terveysala     438    94    77    609     0          9     0
   Kulttuuri            224     0    30    254     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
   Yhteensä            4197    236    194   4627    108          9    47
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       4     0          4     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      3     0          3     0
   Kulttuuri            12    10         22     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             19    10         29     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         206    62    26    294     4    232     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1799    27    19   1845    50    65     0    32     0     0
   Kauppa ja hallinto       899    38    42    979     7     3     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    635    15     0    650    47    52     0    15     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     441    94    77    612     0     3     9     0     0     0
   Kulttuuri            236    10    30    276     0     5     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       4216    246    194   4656    108    360     9    47     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       4495    249    170   4914    108    460     9    47     0     0
   Muutos%             -6    -1    14    -5     0    -22     0     0
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä           900     1048      16
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             5
   - 8.8 Muu koulutus                   1043
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5806     5704      -2
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   8 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 08 Kymenlaakso
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    50
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    111
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     8
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)    133
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    36
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    30
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    166
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    15
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    41
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    14
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)     0
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    232
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   8 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 08 Kymenlaakso
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu   9 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 09 Etelä-Karjala
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         67     0    37    104     8          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1202     0    34   1236    116          8     8
   Kauppa ja hallinto       488     0    58    546    35          0     0
   Matk., ravits. ja talous    483     0     0    483    61    43     7     7
   Sosiaali- ja terveysala     389     0    114    503    21          0    18
   Kulttuuri            106     0    14    120     1          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      56     9     0    65     0          0     0
   Yhteensä            2791     9    257   3057    242         15    33
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      16     0         16     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     1     0          1     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             17     0         17     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         67     0    37    104     8    61     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1218     0    34   1252    116     0     8     8     0     0
   Kauppa ja hallinto       488     0    58    546    35     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    484     0     0    484    61    17     7     7     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     389     0    114    503    21     0     0    18     0     0
   Kulttuuri            106     0    14    120     1     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      56     9     0    65     0    41     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       2808     9    257   3074    242    119    15    33     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       2880    41    204   3125    215    133    15    32     0     0
   Muutos%             -3    -78    26    -2    13    -11     0     3
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä           570      578      1
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             11
   - 8.8 Muu koulutus                   567
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3677     3652      -1
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu   9 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 09 Etelä-Karjala
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    32
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    55
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    153
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    20
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    28
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)     0
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    15
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    41
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    21
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu   9 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 09 Etelä-Karjala
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  10 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 10 Etelä-Savo
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         328    26     0    354    16          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1279    17     0   1296    190          0    10
   Kauppa ja hallinto       646    20    72    738    19          0     0
   Matk., ravits. ja talous    632    10    13    655    99    48    26     6
   Sosiaali- ja terveysala     403    10    114    527    14          8     0
   Kulttuuri            289    26    41    356    22          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     165     0     0    165     0          0     0
   Yhteensä            3742    109    240   4091    360         34    16
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      15     0         15     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            21     2         23     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             36     2         38     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         328    26     0    354    16    250     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1294    17     0   1311    190    73     0    10     0     0
   Kauppa ja hallinto       646    20    72    738    19     2     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    632    10    13    655    99    102    26     6     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     403    10    114    527    14    57     8     0     0     0
   Kulttuuri            310    28    41    379    22    11     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     165     0     0    165     0    134     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       3778    111    240   4129    360    629    34    16     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       4069    153    239   4461    364    658    31    16     0     0
   Muutos%             -7    -27     0    -7    -1    -4    10     0
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä           693      649      -6
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             24
   - 8.8 Muu koulutus                   625
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5129     4778      -7
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  10 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 10 Etelä-Savo
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    92
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    92
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    59
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    203
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    20
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    61
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)     0
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    27
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)    54
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    197
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    220
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  10 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 10 Etelä-Savo
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  11 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 11 Pohjois-Savo
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         515     0    137    652    60          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2438     0    35   2473    308          0     0
   Kauppa ja hallinto       869    39    125   1033    54          0    20
   Matk., ravits. ja talous    853    85     0    938    69    78     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     937    24    224   1185     5          0     0
   Kulttuuri            346     0    49    395    30          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      66     0    13    79     1          0     0
   Yhteensä            6024    148    583   6755    527          0    20
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       2     0          2     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     5     0          5     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            33     0         33     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             40     0         40     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         515     0    137    652    60    420     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2440     0    35   2475    308    148     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       869    39    125   1033    54     0     0    20     0     0
   Matk., ravits. ja talous    858    85     0    943    69    48     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     937    24    224   1185     5    15     0     0     0     0
   Kulttuuri            379     0    49    428    30     7     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      66     0    13    79     1    40     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       6064    148    583   6795    527    678     0    20     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       6320    166    552   7038    537    677     0    21     0     0
   Muutos%             -4    -11     6    -3    -2     0         -5
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          2160     3278      52
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             20
   - 8.8 Muu koulutus                   3258
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      9177     10073      10
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  11 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 11 Pohjois-Savo
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    108
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    79
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)    17
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    58
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    18
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    201
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    21
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    86
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    12
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    36
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    85
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    40
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    420
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  11 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 11 Pohjois-Savo
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)    23
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  12 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         262    18    141    421    19         10     0
   Tekniikka ja liikenne     1740     0    101   1841    252          0     0
   Kauppa ja hallinto       614    30     0    644    35          0     0
   Matk., ravits. ja talous    625     0    15    640    94    50     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     473    95    64    632    24          0     0
   Kulttuuri            675    22    27    724    42          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     107     0     0    107     4          0    30
   Yhteensä            4496    165    348   5009    470         10    30
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       0     0          0     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      5     0          5     0
   Yhteensä             5     0          5     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         262    18    141    421    19    277    10     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1740     0    101   1841    252    244     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       614    30     0    644    35    52     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    625     0    15    640    94    91     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     473    95    64    632    24    56     0     0     0     0
   Kulttuuri            675    22    27    724    42    31     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     112     0     0    112     4    50     0    30     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       4501    165    348   5014    470    801    10    30     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       4789    166    392   5347    508    869    10    32     0     0
   Muutos%             -6    -1    -11    -6    -7    -8     0    -6
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1449     1351      -7
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             1
   - 8.8 Muu koulutus                   1350
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6782     6365      -6
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  12 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    34
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    176
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    33
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    149
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    25
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    44
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    71
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    401
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    50
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    253
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  12 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     5
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  13 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 13 Keski-Suomi
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         342    12    75    429    17         20     0
   Tekniikka ja liikenne     2318     0    75   2393    178          0     4
   Kauppa ja hallinto       915     0    165   1080    21          0     5
   Matk., ravits. ja talous    951     3    57   1011    50    74    25     0
   Sosiaali- ja terveysala    1007    59    210   1276    19          7     6
   Kulttuuri            271    61    80    412     4         21     0
   Vapaa-aika ja liikunta     122    16     0    138     0          0    10
   Yhteensä            5926    151    662   6739    289         73    25
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      29     0         29     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     13     0         13     0
   Kulttuuri            12     0         12     0
   Vapaa-aika ja liikunta      1     0          1     0
   Yhteensä             55     0         55     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         342    12    75    429    17    319    20     0     39     0
   Tekniikka ja liikenne     2347     0    75   2422    178    277     0     4     0     0
   Kauppa ja hallinto       915     0    165   1080    21    31     0     5     0     0
   Matk., ravits. ja talous    951     3    57   1011    50    99    25     0     43     0
   Sosiaali- ja terveysala    1020    59    210   1289    19    102     7     6     7     0
   Kulttuuri            283    61    80    424     4    107    21     0     42     0
   Vapaa-aika ja liikunta     123    16     0    139     0    66     0    10     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       5981    151    662   6794    289   1001    73    25    131     0
 
   Tilanne 20.9.2001       6397    182    752   7331    327   1093    65    25    130     0
   Muutos%             -7    -17    -12    -7    -12    -8    12     0     1
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          2200     2073      -6
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             80
   - 8.8 Muu koulutus                   1993
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      9375     8867      -5
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  13 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 13 Keski-Suomi
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    35
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    123
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)    45
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    154
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    320
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    39
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    90
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    21
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    61
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    138
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     5
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    87
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    39
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    90
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    66
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    281
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  13 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 13 Keski-Suomi
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)    12
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     1
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  14 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         232    18    92    342    24          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2331     0    50   2381    205         25     0
   Kauppa ja hallinto       867    11    89    967     8          0     0
   Matk., ravits. ja talous    717     0    15    732    76    87    33     0
   Sosiaali- ja terveysala     578     0    47    625     2          0     0
   Kulttuuri            341     0     0    341     3         16     0
   Vapaa-aika ja liikunta     135     0     0    135     0          0     0
   Yhteensä            5201    29    293   5523    318         74     0
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       0     0          0     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            51     0         51     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             51     0         51     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         232    18    92    342    24    206     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2331     0    50   2381    205    298    25     0     49     0
   Kauppa ja hallinto       867    11    89    967     8     5     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    717     0    15    732    76    167    33     0     65     0
   Sosiaali- ja terveysala     578     0    47    625     2    24     0     0     0     0
   Kulttuuri            392     0     0    392     3    93    16     0     32     0
   Vapaa-aika ja liikunta     135     0     0    135     0    93     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       5252    29    293   5574    318    886    74     0    146     0
 
   Tilanne 20.9.2001       5489    49    282   5820    323    924    74     0    146     0
   Muutos%             -4    -41     4    -4    -2    -4     0          0
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          2242     2372      6
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             38
   - 8.8 Muu koulutus                   2334
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8026     7946      -1
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  14 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    55
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    61
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    200
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    18
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    56
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)     0
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    60
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)    34
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     7
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    76
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    63
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    107
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    93
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    80
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  14 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  15 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 15 Pohjanmaa
 
 
   TOINEN ASTE
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         155    26    54    235    33    84     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1504    19    30   1553    124    173     7     0     40     0
   Kauppa ja hallinto       556     0    148    704    13    10     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    758     0    49    807    52    43    27     0     45     0
   Sosiaali- ja terveysala     571    41    179    791    64    55     8    35     0     0
   Kulttuuri            158     5     0    163     5    41     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      97     0     6    103     1    94     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       3799    91    466   4356    292    500    42    35     85     0
 
   Tilanne 20.9.2001       3963    116    417   4496    305    521    42    32     85     0
   Muutos%             -4    -22    12    -3    -4    -4     0     9     0
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1025      962      -6
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             1
   - 8.8 Muu koulutus                   961
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5521     5318      -4
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  15 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 15 Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)     0
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    40
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    20
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    215
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    18
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    56
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    28
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    30
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    17
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    20
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    48
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)    36
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    94
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    83
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  16 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         266     0    49    315     1          0     0
   Tekniikka ja liikenne      761     0    34    795    80          0     0
   Kauppa ja hallinto       329    19    65    413     1          0     0
   Matk., ravits. ja talous    228     0     0    228    47    26     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     284    38    32    354     0          0     0
   Kulttuuri            79    24    64    167     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      61     0     0    61     2          0     0
   Yhteensä            2008    81    244   2333    131          0     0
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       8     0          8     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            12     0         12     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             20     0         20     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         266     0    49    315     1    231     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      769     0    34    803    80    91     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       329    19    65    413     1     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    228     0     0    228    47    42     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     284    38    32    354     0     0     0     0     0     0
   Kulttuuri            91    24    64    179     0     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      61     0     0    61     2    34     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       2028    81    244   2353    131    398     0     0     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       2154    79    250   2483    134    467     0     0     0     0
   Muutos%             -6     3    -2    -5    -2    -15
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä           737      789      7
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             22
   - 8.8 Muu koulutus                   767
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3220     3142      -2
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  16 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    24
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    96
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    31
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    75
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    14
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    46
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    42
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    64
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    34
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    231
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  16 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)    12
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  17 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         542    47     0    589    33          9     0
   Tekniikka ja liikenne     3870    64    13   3947    321          0    12
   Kauppa ja hallinto       1151    46    208   1405    24          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1145     0     2   1147    115    82     0     0
   Sosiaali- ja terveysala    1183    69    256   1508     6          0     5
   Kulttuuri            891     0     1    892    73         55     0
   Vapaa-aika ja liikunta      87    17     0    104     0          0     0
   Yhteensä            8869    243    480   9592    572         64    17
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       9     0          9     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            45    14         59     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             54    14         68     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         542    47     0    589    33    501     9     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     3879    64    13   3956    321    419     0    12     0     0
   Kauppa ja hallinto       1151    46    208   1405    24    19     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1145     0     2   1147    115    155     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala    1183    69    256   1508     6    123     0     5     0     0
   Kulttuuri            936    14     1    951    73    126    55     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      87    17     0    104     0    92     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       8923    257    480   9660    572   1435    64    17     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       9432    270    300   10002    623   1554    54    15     0     0
   Muutos%             -5    -5    60    -3    -8    -8    19    13
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1437     1476      3
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             28
   - 8.8 Muu koulutus                   1448
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     11433     11136      -3
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  17 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    58
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    103
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    22
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)    44
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    167
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    330
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    42
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    114
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    14
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    45
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    159
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    92
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    490
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  17 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     9
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)    24
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  18 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 18 Kainuu
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         126     0     0    126     2          0     0
   Tekniikka ja liikenne      876    19    10    905    38          0     0
   Kauppa ja hallinto       317     0     0    317     6          0     0
   Matk., ravits. ja talous    351     0     0    351    49    38     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     285     0     0    285    12          0     0
   Kulttuuri            181     0     0    181     7          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
   Yhteensä            2136    19    10   2165    114          0     0
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       0     0          0     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     2     0          2     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             5     0          5     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             7     0          7     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         126     0     0    126     2    115     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      876    19    10    905    38    175     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       317     0     0    317     6    23     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    353     0     0    353    49    73     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     285     0     0    285    12    52     0     0     0     0
   Kulttuuri            186     0     0    186     7    10     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       2143    19    10   2172    114    448     0     0     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       2239    73    10   2322    120    516     0     0     0     0
   Muutos%             -4    -74     0    -6    -5    -13
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1377      676     -51
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             0
   - 8.8 Muu koulutus                   676
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3699     2848     -23
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  18 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 18 Kainuu
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    29
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)     0
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    42
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)     0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    22
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    18
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)     0
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    50
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    115
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  18 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 18 Kainuu
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)     0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  19 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 19 Lappi
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         436     0    11    447     7          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2115     0    18   2133    163          0     0
   Kauppa ja hallinto       895     0     0    895    20          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1028     6     0   1034    54    35     8     0
   Sosiaali- ja terveysala     715     7    94    816     2          0     0
   Kulttuuri            362     0     0    362     1          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     143     0     7    150     2         14     0
   Yhteensä            5694    13    130   5837    249         22     0
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       3     0          3     0
   Kauppa ja hallinto        2     0          2     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      1     2          3     0
   Kulttuuri            37     0         37     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
   Yhteensä             43     2         45     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         436     0    11    447     7    253     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2118     0    18   2136    163    443     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       897     0     0    897    20    57     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1028     6     0   1034    54    186     8     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     716     9    94    819     2    38     0     0     0     0
   Kulttuuri            399     0     0    399     1    141     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     143     0     7    150     2    126    14     0     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002       5737    15    130   5882    249   1244    22     0     0     0
 
   Tilanne 20.9.2001       6116    13    138   6267    252   1346    24     0     0     0
   Muutos%             -6    15    -6    -6    -1    -8    -8
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          1622     1815      12
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v             48
   - 8.8 Muu koulutus                   1767
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7846     7697      -2
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  19 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 19 Lappi
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    60
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    150
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)     0
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)     0
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)     0
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)    33
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    74
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)    283
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    20
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)    65
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)     0
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    23
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)    164
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)    43
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    126
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    198
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)    920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  19 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta: 19 Lappi
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)     0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)     0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)     0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)    11
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     0
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN     taulu  20 /1
  ******************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta:
 
 
   TOINEN ASTE
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------ josta -------------------
                 Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        5359    509   1007   6875    316         80     0
   Tekniikka ja liikenne     43667    322   1418   45407   3581         380    279
   Kauppa ja hallinto      18324    872   2935   22131    411         84    104
   Matk., ravits. ja talous   16620    147    561   17328   1642    940    547    48
   Sosiaali- ja terveysala    14929    577   3757   19263    344         58    301
   Kulttuuri           7649    228    438   8315    301         147     0
   Vapaa-aika ja liikunta     1735    85    183   2003    25         20    40
   Yhteensä           108283   2740   10299  121322   6620        1316    772
 
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
 
   Luonnonvara-ala         11     0         11     0
   Tekniikka ja liikenne      236    28         264     0
   Kauppa ja hallinto        2    62         64     0
   Matk., ravits. ja talous     29     0         29     0
   Sosiaali- ja terveysala     32    39         71     0
   Kulttuuri            369    72         441     0
   Vapaa-aika ja liikunta      8     0          8     0
   Yhteensä            687    201         888     0
 
 
                --------------- Opiskelijamäärä ------ ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret --- Aikuiset ----- Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        5370    509   1007   6886    316   4567    80     0    208    24
   Tekniikka ja liikenne     43903    350   1418   45671   3581   3475    380    279    1267    91
   Kauppa ja hallinto      18326    934   2935   22195    411    491    84    104    644    57
   Matk., ravits. ja talous   16649    147    561   17357   1642   1910    547    48    722     3
   Sosiaali- ja terveysala    14961    616   3757   19334    344    757    58    301     41     0
   Kulttuuri           8018    300    438   8756    301    919    147     0    313    13
   Vapaa-aika ja liikunta     1743    85    183   2011    25   1192    20    40     0     0
 
   Yhteensä 20.1.2002      108970   2941   10299  122210   6620   13311   1316    772    3195    188
 
   Tilanne 20.9.2001      114827   3226   9655  127708   6867   14375   1256    762    3268    193
   Muutos%             -5    -9     7    -4    -4    -7     5     1     -2    -3
 
 
                     20.9.2001   20.1.2002   Muutos%
   Muu koulutus yhteensä          35594     35457      -0
   - 8.7 Yli opintojen laajuus + 1v            670
   - 8.8 Muu koulutus                  34787
 
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     162663    157667      -3
 
 
1
 
   **********************************************************************************************
         AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                taulu  20 /2
   **********************************************************************************************
 
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta:
 
   LIITELOMAKE 1
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perust./Metsäalan perust.: metsätal. ko, metsien monikäytön ko (15)    781
   1 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (14)    818
   1 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (12)    508
   2 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (26)    173
   2 Merenkulkualan perustutkinnot/Merenkulkualan pt: kansi- ja konekorj. ko,
    sähkökäytön ko, konepäällystön ko, kansipäällystön ko            (21)    504
   2 Kuljetusalan perust./Logistiikan perust.: kuljetuspalvelujen ko       (22)   1347
   2 Lentokoneasentajan perust./Lentokoneasennuksen perust.: lentokoneasenn. ko  (27)    301
   2 Maidonkäsittelyn perustutkinto/Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan ko (23)     0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto:informaatioteknologiapalveluiden ja mark-
    kinoinnin ko, tietojärjestelmien kehittämisen ko               (33)   4648
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelmien
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (53)    434
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: sairaanhoidon ja huolenpidon kou-
    lutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa             (57)   1298
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    mien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (58)    124
   6 Musiikkialan amm. perustutkinnot/Musiikkialan perustutkinto: muusikon ko,
    soitinhuollon ja musiikin teknologian koulutusohjelma            (63)    652
   6 Viestintäalan perust./Audiovisuaalisen viestinnän pt: aud.vis. viestinnän ko (62)   1990
   7 Liikunnan koul.kesk. järj. liikunnanohjauksen pt: liikunnanohjauksen ko/
    liikunnnanohjauksen perustutukinto                      (73)    361
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    123
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)   1608
    - muut erityisopiskelijat                          (89)   1464
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitettavat opiskelijat                          (92)   1386
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskusksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)   1365
    Lisätyn ateriaetuden saaneet luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)   4023
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun saavat opiskelijat  (99)   6537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
   *****************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                    taulu  20 /3
   *****************************************************************************
 
@   
 
 
    Omistaja:
    Maakunta:
 
   LIITELOMAKE 2
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus               (17)     0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus               (18)    11
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus    (24)     0
   2 Meijeriteknikon koulutus                  (25)     0
   3 Datanomin koulutus                     (31)    12
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.  (51)     0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus          (54)     0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)  (64)    105
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus      (65)    59
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                 (74)     2
   7 Viittomakielentulkin koulutus                (77)     0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus    (75)     6