Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   1 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 01 Uusimaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             442   1912   3678   1399   9353    473   4288   3160   24705   22481 9,9
 -josta erityisopisk.(a+b)    56    198    369    163   1718    120    274    716   3614
 Aikuiset             0     0    188    152    256    211     2     0    809    924 -12
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     2     0     1     1     0     0     4
 Kahta tutkintoa suorittavia    8    74    535    111    403    19    184    204   1538   1337 15,0
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    56    88     4    521     0    40    480   1189   1144 3,9
 Maahanmuut. valmistava      0     0    38     0    128     0    164    28    358    373 -4,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              46         54 -15
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        6
 Ohjaava ja valmistava       0    17     5     0    34     0    18    57    131
 -josta erityisopisk. (a)     0     1     0     0    11     0     0     0    12
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         184    151   1045    249    379    275   1602    396   4281   4113 4,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     4    28    39     6     8     0    19    10    114
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    626   2136   5042   1804   10671    959   6114   4167   31519   29089 8,4
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    555   2009   4890   1759   9629    874   5649   3724   29089
 Muutos %            12,8    6,3    3,1    2,6   10,8    9,7    8,2   11,9    8,4
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     60    283    498    173   2259    121    333   1212   4939      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     234    76    114    50    428    372    171    371   1816   1711 6,1
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    234    393    137   1185    76    28    455   2508   2439 2,8
 -tutk. joht., nuoret       0    150    283    127    723    76    18    156   1533
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    56    72     4    454     0     4    290    880    864 1,9
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              4     4
 -näyttötutk. valmistava      0    28    38     6     8     0     6     5    91
 Muut opiskelijat         0    23     1     1    26     2     1     3    57    57 0,0
 Yhteensä             0    257    394    138   1211    78    29    458   2565   2496 2,8
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   1 /2
 
@ 
 
 
   01 Uusimaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    81
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    792
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    37
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    158
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    290
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    19
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    90
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    55
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    52
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    84
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    80
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    129
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    135
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)   1276
    - muut erityisopiskelijat                          (89)   1097
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    710
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    441
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    349
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    316
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet         164    132   24,2
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       2341
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       655
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.    2509
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    5150
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä   10819   10612    2,0
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               42338   39701    6,6
 
1                                                          taulu   1 /3
@   
 
 
     01 Uusimaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    704     8    388    148    114    16    822    118
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    123     1    68     16    17     2    157    34
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    683     3    315    146    32     7    816    133
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    413     1    169     75    31     9    468    55
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    278     2    149     51    35     6    337    59
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                     2201    15   1089    436    229    40    2600    399
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)      26      643      959     1628
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                         274      503      103     880
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        5      196     1921     2122
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          34      119      156     309
   Yhteensä                                     339     1461     3139     4939
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          1189       828       366       52
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 358       276       15       6
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               46       46       10       4
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                       131       131       103       1
   Yhteensä                                  1724      1281       494       63
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   2 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 02 Varsinais-Suomi
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             106    698   1054    368   4048    406   1373   1275   9328   8723 6,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     2    42    69    21    627    49    93    229   1132
 Aikuiset             0    19     1     0     0     0     0    10    30    41 -27
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     1     0     0     0     0     0     0     1
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    21    121    21    287    12    28    44    534    485 10,1
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0    36     0     8    55    99    94 5,3
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0    36     0    95     0    131    106 23,6
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0    17     0    17
 Talouskoulu                                              42         44 -4,5
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        9
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    11     0    10    10    31
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         48    16    121    63    168    260    279    40    995    946 5,2
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     2     2     0     4
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    154    733   1176    431   4299    666   1765   1432   10656   9954 7,1
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    140    707   1092    477   3900    621   1666   1351   9954
 Muutos %            10,0    3,7    7,7   -9,6   10,2    7,2    5,9    6,0    7,1
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     2    43    69    21    663    51    120    293   1262      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      27    64     0     0    83    200     4    87    465    466 -0,2
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0    110     0     0    72    182    177 2,8
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0    74     0     0    32    106
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0    36     0     0    40    76    74 2,7
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0    110     0     0    72    182    177 2,8
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   2 /2
 
@ 
 
 
   02 Varsinais-Suomi
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    73
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    84
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    184
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     8
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    34
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    27
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    31
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    10
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    104
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    68
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    75
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    82
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    166
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    142
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          16     6   166,7
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       210
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        86
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     413
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    3489
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    4214   4268   -1,3
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               14870   14222    4,6
 
1                                                          taulu   2 /3
@   
 
 
     02 Varsinais-Suomi
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    493    23    209    111    42     9    563    70
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    177    18    59     46    11     5    192    15
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    391    19    139     92    19     6    432    41
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    159     0    81     40    11     2    187    28
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    170     0    111     23    33     1    224    54
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                     1390    60    599    312    116    23    1598    208
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0      55      51     106
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          10      49      17      76
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        6      43     1008     1057
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0      23      23
   Yhteensä                                      16      147     1099     1262
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           99       77       59       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 131       129        5       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               42       38       17       2
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        31       31       29       1
   Yhteensä                                  303       275       110       3
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   3 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 03 Itä-Uusimaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0    85    235    37    935     0    119    228   1639   1490 10,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    11     2     0    96     0     2    38    149
 Aikuiset             0     0     0     0     0     0     0     0     0     4 -100
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    0     0    47     0     0     0     4     0    51    78 -35
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0    10     0     0     0    10     8 25,0
 Maahanmuut. valmistava      0     0    12     0    18     0    20     0    50    49 2,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                               0          0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0     0    44    45    159     0    71    56    375    414 -9,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     1     0     1     0     0     0     2
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0    85    291    82   1122     0    210    284   2074   1965 5,5
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0    88    297    90   1031     0    186    273   1965
 Muutos %            0,0   -3,4   -2,0   -8,9    8,8    0,0   12,9    4,0    5,5
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    11     3     0    107     0     2    38    161      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0     1     0     7    122     0     6     9    145    104 39,4
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   3 /2
 
@ 
 
 
   03 Itä-Uusimaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)     0
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)     0
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    80
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     0
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)     0
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    145
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          2     0    0,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       300
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        6
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     51
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    1513
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    1872   1690   10,8
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               3946   3655    8,0
 
1                                                          taulu   3 /3
@   
 
 
     03 Itä-Uusimaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    47     0    25     14     2     0     56     9
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    75     0    29     17     4     3     80     5
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    113     0    54     30     2     0    135    22
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    46     0    19     7     2     1     55     9
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    26     0    17     4     6     0     33     7
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      307     0    144     72    16     4    359    52
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0      102      49     151
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0      10       0      10
   Yhteensä                                      0      112      49     161
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           10       10        0       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 50       46        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)                0        0        0       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        0        0        0       0
   Yhteensä                                   60       56        0       0
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   4 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 04 Satakunta
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              17    269    562    315   2771    267    642    786   5629   5219 7,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     3    31    20    19    364    47    15    159    658
 Aikuiset             0     0    55     8     0    13     0     0    76    155 -51
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    4     2    85    24    159     0    68    66    408    280 45,7
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0     0     0    12     0    12     0 0,0
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0     0     0    19     0    19    16 18,8
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              22         15 46,7
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    15     0     0     0    15
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          9    46    42     3    96    104    311    14    625    558 12,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     1     0     0     0     4     0     6     0    11
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     26    315    659    326   2882    384    984    822   6398   5963 7,3
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    12    329    648    351   2592    313    938    780   5963
 Muutos %           116,7   -4,3    1,7   -7,1   11,2   22,7    4,9    5,4    7,3
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     4    31    20    19    368    47    33    159    681      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      12    37     1     0    128    246     2    53    479    467 2,6
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   4 /2
 
@ 
 
 
   04 Satakunta
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    49
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    70
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    223
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    127
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    47
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    117
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     6
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    18
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    49
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    246
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    184
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          29    29    0,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       131
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        11
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     411
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    1725
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    2307   1724   33,8
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               8705   7687   13,2
 
1                                                          taulu   4 /3
@   
 
 
     04 Satakunta
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    335    10    206     83    23     2    443    108
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    117     1    34     13    12     0    127    10
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    200     2    78     29    20     0    231    31
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    104     3    56     35     3     2    123    19
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    87     5    36     23     7     0     98    11
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    100     5    62     22    22     6    117    17
   Yhteensä                      943    26    472    205    87    10    1139    196
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0      20      649     669
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0      12      12
   Yhteensä                                      0      20      661     681
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           12        0        0       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 19       18        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               22       22        7       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        15       15        8       0
   Yhteensä                                   68       55       15       0
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   5 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 05 Kanta-Häme
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0    375    496    308   1899    474    478    520   4550   4204 8,2
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    47    148    57    395    107    53    110    917
 Aikuiset             0     0     0     0     6    74    12     0    92    101 -8,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     6     0     0     0     6
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    34    17    83    75     0    22    27    258    203 27,1
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    11    27     0    61    44    11    22    176    173 1,7
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0     0     0     0    16    16    17 -5,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                               7         13 -46
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0     0    30    24    33    59    124    27    297    287 3,5
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     4     0     4
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0    386    553    332   1999    651    625    592   5138   4795 7,2
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0    343    565    338   1734    659    591    565   4795
 Muutos %            0,0   12,5   -2,1   -1,8   15,3   -1,2    5,8    4,8    7,2
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    58    175    57    462    151    68    132   1103      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0    37    104    23    222    496    38    86   1006    950 5,9
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    20    130    18    143    133    20    40    504    494 2,0
 -tutk. joht., nuoret       0     9    103    18    86    89     9    18    332
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     6     0     0     0     6
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    11    27     0    51    44    11    22    166    161 3,1
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     5     2     3    15     0     0    25    23 8,7
 Yhteensä             0    20    135    20    146    148    20    40    529    517 2,3
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   5 /2
 
@ 
 
 
   05 Kanta-Häme
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)     0
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    153
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    139
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    19
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)    87
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    87
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    250
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    15
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    28
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    242
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    234
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    324
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    400
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    282
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          3    19   -84,2
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       459
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       125
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     249
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    1205
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    2041   2006    1,7
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               7179   6801    5,6
 
1                                                          taulu   5 /3
@   
 
 
     05 Kanta-Häme
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    153     1    89     33    20     0    190    37
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    136     0    69     37    11     0    157    21
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    106     0    40     21     8     0    117    11
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    71     0    37     16     2     0     90    19
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    76     0    44     12     8     0    100    24
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      542     1    279    119    49     0    654    112
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       2      190      146     338
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          26      110      30     166
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        5      27      557     589
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0      10       0      10
   Yhteensä                                      33      337      733     1103
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          176       129       72       6
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 16       16        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)                7        7        0       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        0        0        0       0
   Yhteensä                                  199       152       72       6
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   6 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 06 Pirkanmaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0    942    869    376   4612    388   1224   1653   10064   9343 7,7
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    49    51    31    505    50    94    300   1080
 Aikuiset             0    43    16     2     0    114     0    36    211    259 -19
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     5     0     0     0     0     0     2     7
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    26    16    13    168    38    96    24    381    593 -36
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     2     0     0    11     0     0    35    48    33 45,5
 Maahanmuut. valmistava      0     0    15     0    32     0    44    13    104    111 -6,3
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              42         58 -28
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       17
 Ohjaava ja valmistava       0     0     1     0    27    11     0     3    42
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0    17    159    68    217    20    424    28    933    892 4,6
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0    22     0     1     9    32
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0   1004   1060    446   4899    533   1692   1810   11444   10696 7,0
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0    987    980    446   4473    464   1617   1729   10696
 Muutos %            0,0    1,7    8,2    0,0    9,5   14,9    4,6    4,7    7,0
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    56    51    31    538    50    95    363   1184      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0    59     3     2    103    293    120    196    776    822 -5,6
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     7     0     0     0     0     0    82    89    91 -2,2
 -tutk. joht., nuoret       0     5     0     0     0     0     0    47    52
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     2     0     0     0     0     0    35    37    33 12,1
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     7     0     0     0     0     0    82    89    91 -2,2
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   6 /2
 
@ 
 
 
   06 Pirkanmaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    44
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    106
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    10
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    19
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    92
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    59
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    232
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     0
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    21
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    17
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    62
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     3
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    64
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    22
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    85
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    43
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    261
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    387
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          29    34   -14,7
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       675
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       504
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     742
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    2664
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    4614   4853   -4,9
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               16058   15549    3,3
 
1                                                          taulu   6 /3
@   
 
 
     06 Pirkanmaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)   1021     6    430    206    127    13    1111    90
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    110     1    40     30    10     0    111     1
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    478     5    257     97    55    10    578    100
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    145     2    55     26    21     1    154     9
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    129     4    59     29    14     2    147    18
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    210     0    88     50    16     0    232    22
   Yhteensä                     2093    18    929    438    243    26    2333    240
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0      34      18      52
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          3      30       4      37
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0      120      964     1084
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       3       8      11
   Yhteensä                                      3      187      994     1184
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           48       30       25       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 104       62        2       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               42       42        4       2
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        42       41       23       1
   Yhteensä                                  236       175       54       3
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   7 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 07 Päijät-Häme
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             264    610    449    125   1809    286    866    625   5034   4843 3,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     7    35    23    10    234    20    18    69    416
 Aikuiset             0     0     0     0     0     0     2     0     2     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    73    56    32    28    26    67     4    286    325 -12
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    15     0     0    56     0    10     0    81    63 28,6
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0    36     0     0     0    36    32 12,5
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              24         19 26,3
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    43     0     0     0    43
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         30     4    136    34     0     0    111     1    316    329 -4,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     1     0     0     0     0     0     1
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    294    629    585    159   1944    286    989    650   5536   5286 4,7
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    316    627    552    164   1720    289    978    640   5286
 Muutos %            -7,0    0,3    6,0   -3,0   13,0   -1,0    1,1    1,6    4,7
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     7    50    24    10    290    20    28    69    498      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      20    54     0     0     3    125    211     9    422    408 3,4
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   7 /2
 
@ 
 
 
   07 Päijät-Häme
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    114
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    127
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    98
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    17
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     0
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    57
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    27
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    202
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    209
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    125
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    88
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          15    15    0,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       122
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        16
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     161
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    2436
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    2750    891   208,6
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               8286   6177   34,1
 
1                                                          taulu   7 /3
@   
 
 
     07 Päijät-Häme
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    250     1    116     39    40    11    277    27
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    109     3    40     29     7     1    115     6
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    203     3    86     52    12     4    224    21
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    103     1    40     23     5     0    116    13
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    43     1    23     8     5     0     54    11
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      708     9    305    151    69    16    786    78
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       18      21      378     417
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          15      56      10      81
   Yhteensä                                      33      77      388     498
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           81       79       28       1
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 36       36        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               24       24        6       1
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        43       43       39       2
   Yhteensä                                  184       182       73       4
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   8 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 08 Kymenlaakso
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0    229    644    185   1973    210    434    641   4316   3944 9,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    14    22    13    195    19    40    117    420
 Aikuiset             0    23    27    11     0     0    88     0    149    152 -2,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     1     0     0     0     0     4     0     5
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    11    102    30    145     0    44    54    386    446 -13
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     2     0     0    14     0     8     3    27    40 -33
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0    50     0     0    15    65    48 35,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     2     0     0     0     2
 Talouskoulu                                              24         29 -17
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       10
 Ohjaava ja valmistava       0     1     2     1    18     0     1     2    25
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0    13    34    18    15    90    121     0    291    346 -16
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     1     0     1
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0    268    707    215   2070    300    652    685   4897   4559 7,4
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0    250    664    191   1868    298    631    657   4559
 Muutos %            0,0    7,2    6,5   12,6   10,8    0,7    3,3    4,3    7,4
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    17    22    13    211    19    53    130    465      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0     7     1     0    81    254     7    38    388    347 11,8
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   8 /2
 
@ 
 
 
   08 Kymenlaakso
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    27
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)     0
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     7
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    127
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    37
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    58
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     9
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    201
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    14
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    18
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    254
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    134
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          15    10   50,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        5
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        49
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     101
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    677
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    847    845    0,2
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               5744   5404    6,3
 
1                                                          taulu   8 /3
@   
 
 
     08 Kymenlaakso
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    239     4    130     50    24     0    299    60
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)     0     0     0     0     0     0     0     0
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    114     0    74     14    10     0    164    50
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    133     0    62     36     3     0    156    23
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    26     0     3     4     5     0     20    -6
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      512     4    269    104    42     0    639    127
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0      18      420     438
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          4       1      22      27
   Yhteensä                                      4      19      442     465
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           27       24        4       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 65       35        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               24       24       18       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        25       24        8       2
   Yhteensä                                  141       107       30       2
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   9 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 09 Etelä-Karjala
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              61    156    350    193   1329    88    352    418   2947   2787 5,7
 -josta erityisopisk.(a+b)     9     5    46    20    216    16    13    82    407
 Aikuiset             18     0     0     0     0     0     0     0    18     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     1     0     0     0     0     0     0     0     1
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    17    25    14    68     0    37    25    186    138 34,8
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0     0     0     0     8     8    16 -50
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0    18     0    12     0    30    27 11,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              32         27 18,5
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        2
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    23     0     2     0    25
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         15    16    36     1     0    19    95    15    197    165 19,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     1     0     0     0     0     0     0     0     1
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     94    172    386    194   1370    107    461    473   3257   3022 7,8
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    81    156    351    192   1248    103    459    432   3022
 Muutos %            16,0   10,3   10,0    1,0    9,8    3,9    0,4    9,5    7,8
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     11     5    46    20    216    16    13    92    419      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      70     0     0     0     0    53     3     0    126    133 -5,3
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   9 /2
 
@ 
 
 
   09 Etelä-Karjala
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)     0
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)     0
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    71
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     8
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    17
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    70
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    53
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)     3
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          21    19   10,5
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        50
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        51
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     114
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    542
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    778    718    8,4
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               4035   3740    7,9
 
1                                                          taulu   9 /3
@   
 
 
     09 Etelä-Karjala
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    181     3    96     43    14     3    220    39
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    71     2    20     11     9     2     71     0
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    116     2    38     22     6     3    125     9
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    52     0    19     17     1     2     51    -1
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    42     2    21     10     5     3     47     5
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      462     9    194    103    35    13    514    52
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0       0      411     411
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       8       0      8
   Yhteensä                                      0       8      411     419
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           8        3        2       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 30       21        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               32       32        0       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        25       25       24       0
   Yhteensä                                   95       81       26       0
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  10 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 10 Etelä-Savo
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             150    297    384    208   1442    371    466    500   3818   3537 7,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     1    37    33    24    263    68    23    121    570
 Aikuiset             0    48     8     0     0    55    30     0    141    96 46,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     1     0     0     1
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    13    35     9    35     1    18     6    117    130 -10
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0    10    30    56    46    142    157 -9,6
 Maahanmuut. valmistava      0     0     9     1     4     0    11    12    37    40 -7,5
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              33         24 37,5
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       17
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    21     0     0     3    24
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0    27    76    54    44    24    191    71    487    604 -19
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0    18     0     4     2    24
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    150    372    477    263   1521    480    754    665   4682   4458 5,0
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    144    302    470    270   1413    446    730    683   4458
 Muutos %            4,2   23,2    1,5   -2,6    7,6    7,6    3,3   -2,6    5,0
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     1    37    33    24    291    99    83    186    754      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     106     8     4     1    25    285    117    102    648    638 1,6
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0    60     0    36    96    90 6,7
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0    30     0    24    54
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0    30     0    12    42    34 23,5
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0    60     0    36    96    90 6,7
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  10 /2
 
@ 
 
 
   10 Etelä-Savo
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)     0
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    58
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    95
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    182
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    65
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)     8
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     6
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    21
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    69
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    71
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    231
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    222
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    124
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          16     5   220,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       134
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        56
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     247
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    567
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    1020    981    4,0
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               5702   5439    4,8
 
1                                                          taulu  10 /3
@   
 
 
     10 Etelä-Savo
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    133     0    65     25    16     2    155    22
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    89     2    34     21     7     2     95     6
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    223     0    103     56    24     0    246    23
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    108     0    47     23     4     1    127    19
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    14     0    13     2     2     0     23     9
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    164     0    67     26    20     3    182    18
   Yhteensä                      731     2    329    153    73     8    828    97
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       4      32      18      54
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          23      15       4      42
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        3      136      419     558
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          16      35      49     100
   Yhteensä                                      46      218      490     754
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          142       66       46       7
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 37       37        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               33       33       22       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        24       24       21       0
   Yhteensä                                  236       160       89       7
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  11 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 11 Pohjois-Savo
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             104    494    529    282   2786    458    873    902   6428   6084 5,7
 -josta erityisopisk.(a+b)     5    37    48    21    401    32    37    84    665
 Aikuiset             0     0     0     0    322    42     0    36    400    330 21,2
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    44    27     0    397    31    85    171    755    307 146
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0    14     0    80     5     0     4    103    90 14,4
 Maahanmuut. valmistava      0     0    19     0     0     0     0     0    19    33 -42
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              65         67 -3,0
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        1
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    17     0     0     0    17
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         12    23    89    51    38    217    269    24    723    583 24,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     7     1    13     0    21
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    116    517    651    333   3243    722   1142   1031   7755   7187 7,9
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    109    471    593    367   2898    677   1104    968   7187
 Muutos %            6,4    9,8    9,8   -9,3   11,9    6,6    3,4    6,5    7,9
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     5    37    62    21    488    38    50    89    790      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      54     2     3     2    479    371    22    46    979    882 11,0
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  11 /2
 
@ 
 
 
   11 Pohjois-Savo
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    60
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    161
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    30
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    149
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    60
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    27
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    115
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    22
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    376
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    371
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    232
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          2     5   -60,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       241
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       139
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     655
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    783
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    1820   1679    8,4
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               9575   8866    8,0
 
1                                                          taulu  11 /3
@   
 
 
     11 Pohjois-Savo
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    398     0    211    125    37    15    432    34
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    142     0    65     33    21     4    149     7
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    273     0    155     54    14     0    360    87
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    199     0    84     34     8     0    241    42
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    48     0    37     10     5     2     68    20
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                     1060     0    552    256    85    21    1250    190
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        1      46      640     687
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          10       9      84     103
   Yhteensä                                      11      55      724     790
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          103       96        9       1
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 19       19        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               65       65        7       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        17       17        0       0
   Yhteensä                                  204       197       16       1
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  12 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 12 Pohjois-Karjala
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             128    658    375    222   1723    252    635    513   4506   4289 5,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     4    56    25    19    256    12    58    101    531
 Aikuiset             0    13     5     8    32     0     0     0    58    111 -48
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    8    59    60    32    94     8    76    46    383    261 46,7
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Maahanmuut. valmistava      31     0     0     0     0     0     0     0    31    30 3,3
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              30         22 36,4
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        1
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0    15    15
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0    20    37    42    114    152    244    17    626    711 -12
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     4     0     4
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    159    691    417    272   1869    404    879    575   5266   5163 2,0
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    153    685    415    270   1787    407    909    537   5163
 Muutos %            3,9    0,9    0,5    0,7    4,6   -0,7   -3,3    7,1    2,0
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     4    56    25    19    256    12    62    102    536      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      64    52    20    18    192    278    66    71    761    719 5,8
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  12 /2
 
@ 
 
 
   12 Pohjois-Karjala
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    82
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    346
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    54
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    205
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    32
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    24
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    71
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    262
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    428
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          16    18   -11,1
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       120
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       101
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     218
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    1107
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    1562   1180   32,4
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               6828   6343    7,6
 
1                                                          taulu  12 /3
@   
 
 
     12 Pohjois-Karjala
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    246     3    124     77    10     0    286    40
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    56     1    19     17     5     0     54    -2
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    241     0    84     50     8     5    262    21
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    89     2    39     17     6     0    107    18
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    54     2    21     12     0     4     61     7
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    186     1    89     54    13     4    205    19
   Yhteensä                      872     9    376    227    42    13    975    103
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0       4      532     536
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
   Yhteensä                                      0       4      532     536
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           0        0        0       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 31       31        3       1
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               30       30       15       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        15       15       13       0
   Yhteensä                                   76       76       31       1
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  13 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 13 Keski-Suomi
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             230    401    609    366   2664    400   1037    973   6680   6323 5,6
 -josta erityisopisk.(a+b)     9    40    35    19    258    66    26    137    590
 Aikuiset             3     0     0     0    43     0     0     3    49     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    4    59    83    47    145    14    79    76    507    400 26,8
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    32     0     0     0    21    11    21    85    86 -1,2
 Maahanmuut. valmistava      17     0     0     0     7     0     6     0    30    29 3,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              58         71 -18
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     1     2     0    22    20     2     2    49
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          6    86    72    53    132    133    293    53    828   1103 -25
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     3     0     0    14     0     5     0    22
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    256    520    683    419   2868    574   1349   1110   7779   7612 2,2
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    235    525    651    440   2748    533   1384   1096   7612
 Muutos %            8,9   -1,0    4,9   -4,8    4,4    7,7   -2,5    1,3    2,2
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     9    75    35    19    272    87    42    158    697      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      92    79     6     9    263    459    24    83   1015    913 11,2
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    56     0     0     0    37    19    37    149    150 -0,7
 -tutk. joht., nuoret       0    24     0     0     0    16     8    16    64
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    32     0     0     0    21    11    21    85    86 -1,2
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0    56     0     0     0    37    19    37    149    150 -0,7
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  13 /2
 
@ 
 
 
   13 Keski-Suomi
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    63
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    200
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    71
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    155
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    40
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    164
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    49
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    25
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    32
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    15
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    53
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    81
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    67
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    74
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    451
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    423
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          41    27   51,9
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       299
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        83
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     305
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    2409
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    3137   2642   18,7
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               10916   10254    6,5
 
1                                                          taulu  13 /3
@   
 
 
     13 Keski-Suomi
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    326     0    128     88    32     1    333     7
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    183     0    82     47    23     0    195    12
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    342     0    118     78    42     1    339    -3
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    160     0    63     42    12     3    166     6
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    71     0    22     13     7     1     72     1
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    154     0    69     37    22     0    164    10
   Yhteensä                     1236     0    482    305    138     6    1269    33
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       1      63       0      64
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          57      28       0      85
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        1      73      474     548
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
   Yhteensä                                      59      164      474     697
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           85       44       16       2
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 30       30        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               58       58       13       2
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        49       48       32       5
   Yhteensä                                  222       180       61       9
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  14 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 14 Etelä-Pohjanmaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             137    362    554    232   2588    309    659    671   5512   5307 3,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     3    58    33    28    324    39     5    140    630
 Aikuiset             0     0     0    32     0    33     0     0    65    57 14,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     5     0     0     0     0     5
 Kahta tutkintoa suorittavia    1    18    46    24    162     8    86    29    374    353 5,9
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    17     0     0    37     0     0    35    89    90 -1,1
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              64         46 39,1
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        8
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     7     7
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     2     2
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0     3    103    66    49    77    63    16    377    464 -19
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    137    382    657    330   2674    419    722    793   6114   5964 2,5
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    133    371    642    362   2556    413    699    788   5964
 Muutos %            3,0    3,0    2,3   -8,8    4,6    1,5    3,3    0,6    2,5
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     3    75    33    33    361    39     5    185    734      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      75    38    20    19    402    195    99    143    991    948 4,5
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    33     0     0    71     0     0    68    172    172 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0    16     0     0    34     0     0    33    83
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    17     0     0    37     0     0    35    89    90 -1,1
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0    33     0     0    71     0     0    68    172    172 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  14 /2
 
@ 
 
 
   14 Etelä-Pohjanmaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)     0
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    60
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    66
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    21
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    23
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    64
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    32
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    68
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    72
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    119
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    139
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    195
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    538
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          11    12   -8,3
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       916
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       196
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     316
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    2724
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    4163   4023    3,5
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               10277   9987    2,9
 
1                                                          taulu  14 /3
@   
 
 
     14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    412     0    174    111    44     2    429    17
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    63     0    27     20     4     0     66     3
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    360     0    157     62    21     4    430    70
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    188     0    59     32     8     3    204    16
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    59     0    21     10     3     1     66     7
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                     1082     0    438    235    80    10    1195    113
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)      36      47       0      83
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          64      25       0      89
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0      11      551     562
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
   Yhteensä                                     100      83      551     734
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           89        0        0       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                  0        0        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               64       64       14       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        7        7        7       0
   Yhteensä                                  160       71       21       0
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  15 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 15 Pohjanmaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              79    338    272    240   1702    188    722    740   4281   3931 8,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    18    36    37    178    54    41    108    472
 Aikuiset             0    25    43     0    41    41    164     0    314    332 -5,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     1     0     0     0     8     0     9
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    81    36    31    233    14    111    109    615    495 24,2
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0     0     0    17    35    52    50 4,0
 Maahanmuut. valmistava      17     0     0     0    15     0    33    14    79    72 9,7
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     2     0     2
 Talouskoulu                                               0          0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0     0    29    68    98    43    93    46    377    315 19,7
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     1     0     0     1
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     96    363    344    308   1856    272   1029    835   5103   4700 8,6
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    96    316    334    253   1721    243    966    771   4700
 Muutos %            0,0   14,9    3,0   21,7    7,8   11,9    6,5    8,3    8,6
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    18    37    37    178    55    68    143    536      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      65    37     0    10    241    109    154    42    658    559 17,7
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0    35     6     0    67    108    97 11,3
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0    35     6     0    32    73
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0    35    35    31 12,9
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0    35     6     0    67    108    97 11,3
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  15 /2
 
@ 
 
 
   15 Pohjanmaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    29
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    165
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    27
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    46
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    35
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     0
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    19
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    11
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    14
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    26
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    68
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    36
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    103
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    104
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    415
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          0     3  -100,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       156
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       101
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     286
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    2345
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    2888   1640   76,1
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               7991   6340   26,0
 
1                                                          taulu  15 /3
@   
 
 
     15 Pohjanmaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    312    17    114     84    25     1    333    21
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    36    17     0     7     0     0     46    10
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    242    17    89     71     7     0    270    28
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    117    16    50     22     8     1    152    35
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    31     0    16     10     0     0     37     6
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    27     0    19     10     1     0     35     8
   Yhteensä                      765    67    288    204    41     2    873    108
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       1      10      62      73
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          13      16       6      35
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0       1      410     411
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       1      16      17
   Yhteensä                                      14      28      494     536
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           52       28       12       10
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 79       47        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)                0        0        0       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        0        0        0       0
   Yhteensä                                  131       75       12       10
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  16 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 16 Keski-Pohjanmaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             109    182    271    54    851    343    364    157   2331   2183 6,8
 -josta erityisopisk.(a+b)    15     8    33     6    175    38    19    27    321
 Aikuiset             0     0     0     1     0     0     4     0     5     4 25,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia   11    13    61    15    48    76    52    23    299    221 35,3
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0    18     0     0     0    18    15 20,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                               6          0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          4    80    56    46    30    77    25     0    318    342 -7,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    113    262    327    101    899    420    393    163   2678   2544 5,3
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    102    270    306    89    856    361    398    162   2544
 Muutos %            10,8   -3,0    6,9   13,5    5,0   16,3   -1,3    0,6    5,3
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     15     8    33     6    175    38    19    27    321      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      47     6     0     0    73    271     0    34    431    361 19,4
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  16 /2
 
@ 
 
 
   16 Keski-Pohjanmaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    45
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    116
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    48
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     6
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     9
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    144
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    12
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    53
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    271
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    107
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          9    22   -59,1
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       139
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        23
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     120
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    300
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    591    647   -8,7
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               3269   3191    2,4
 
1                                                          taulu  16 /3
@   
 
 
     16 Keski-Pohjanmaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    99     2    62     26     4     1    132    33
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    50     1    18     14     1     0     54     4
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    93     0    41     20     2     0    112    19
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    54     0    21     18     1     1     55     1
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    52     1    18     14     2     0     55     3
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      348     4    160     92    10     2    408    60
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0      63      258     321
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
   Yhteensä                                      0      63      258     321
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           0        0        0       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 18       18        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)                6        6        0       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        0        0        0       0
   Yhteensä                                   24       24        0       0
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  17 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 17 Pohjois-Pohjanmaa
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             111   1070    833    384   4158    705   1422   1338   10021   9632 4,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     8    85    27    12    493    72    38    239    974
 Aikuiset             4    79    54    21     0    67    24     0    249    149 67,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    29     0     0     0     0     0     0    29
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    61    59    12    202    13    110    85    542    397 36,5
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    71     0     0     0    21    12     0    104    83 25,3
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0    16     0    27     0    43    26 65,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              66         96 -31
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        1
 Ohjaava ja valmistava       0     2     2     0     4    12    19     1    40
 -josta erityisopisk. (a)     0     1     0     0     0     0     0     0     1
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         29     7    99    93     3    54    286     0    571    689 -17
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     1     0     0     0     0     1     0     2
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    144   1229    988    498   4181    859   1790   1405   11094   10675 3,9
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    123   1181    958    507   3959    770   1829   1348   10675
 Muutos %            17,1    4,1    3,1   -1,8    5,6   11,6   -2,1    4,2    3,9
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     8    187    27    12    493    93    51    240   1111      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     113    182    14     7    380    477    55    160   1388   1227 13,1
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  17 /2
 
@ 
 
 
   17 Pohjois-Pohjanmaa
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)     0
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    293
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    57
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    238
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    16
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    115
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    91
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    89
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    53
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    22
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    165
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    477
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    746
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          50    49    2,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       343
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        96
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     371
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    1992
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    2852   2639    8,1
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               13946   13314    4,7
 
1                                                          taulu  17 /3
@   
 
 
     17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    556    14    214    151    58     5    570    14
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    244     1    96     59    23     5    254    10
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    431     6    171    121    21     3    463    32
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    224     2    93     42     9     3    265    41
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    53     0    37     10     4     0     76    23
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    120     0    34     28    10     1    115    -5
   Yhteensä                     1628    23    645    411    125    17    1743    115
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        1      35      971     1007
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          6      27      71     104
   Yhteensä                                      7      62     1042     1111
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          104       89        0       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 43       21        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               66       65       16       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        40       26       11       1
   Yhteensä                                  253       201       27       1
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  18 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 18 Kainuu
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0    285    196    79    801    81    224    225   1891   1802 4,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    27    19     5    94    11    23    33    212
 Aikuiset             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    57     0     0    75     0     0     1    133    88 51,1
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0     0     0    37     0     0     0    37    35 5,7
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              17         17 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        4
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0     0     0     9    26    22    11     0    68    52 30,8
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0    285    196    88    864    103    235    242   2013   1906 5,6
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0    261    201    71    808    84    227    254   1906
 Muutos %            0,0    9,2   -2,5   23,9    6,9   22,6    3,5   -4,7    5,6
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    27    19     5    131    11    23    37    253      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0    33    29     7    168    81    36    50    404    401 0,7
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  18 /2
 
@ 
 
 
   18 Kainuu
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    32
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    113
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    71
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     8
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     6
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    81
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    323
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          0     2  -100,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        0
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        0
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     137
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    662
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    799    518   54,2
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               2812   2424   16,0
 
1                                                          taulu  18 /3
@   
 
 
     18 Kainuu
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    75     0    38     19     2     0     92    17
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    74     0    32     20     7     0     79     5
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    62     0    33     12     3     0     80    18
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    34     0    18     12     1     0     39     5
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)     0     0     0     0     0     0     0     0
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      245     0    121     63    13     0    290    45
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0       3      213     216
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          1       0      36      37
   Yhteensä                                      1       3      249     253
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           37       32       27       0
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                  0        0        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               17       15        5       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        0        0        0       0
   Yhteensä                                   54       47       32       0
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  19 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 
 19 Lappi
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             171    447    392    263   2407    461    878   1025   6044   5612 7,7
 -josta erityisopisk.(a+b)    12    15    15    10    218    60    26    73    429
 Aikuiset             0     0     0     0     0     0     0     0     0     9 -100
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    6    52    47    34    328     8    41    154    670    406 65,0
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.    14     0     0     0    20     8     0     9    51    46 10,9
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0     0     0     9     0     9     9 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                               3         28 -89
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0    16     0     0    21    37
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          9     1    15    18    73    24    155    30    325    256 27,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     3     0     1     0     4
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    194    448    407    281   2516    493   1042   1088   6469   5960 8,5
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    174    404    363    297   2257    484    967   1014   5960
 Muutos %            11,5   10,9   12,1   -5,4   11,5    1,9    7,8    7,3    8,5
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     26    15    15    10    241    68    27    82    484      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     117    159    19    12    398    244    129    181   1259   1158 8,7
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  19 /2
 
@ 
 
 
   19 Lappi
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    87
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    108
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    17
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    63
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    71
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    134
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    74
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    11
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    75
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    187
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    211
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    861
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          48    35   37,1
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       165
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        91
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.     373
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    1290
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    1967   1457   35,0
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               8436   7417   13,7
 
1                                                          taulu  19 /3
@   
 
 
     19 Lappi
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)    340    11    124     77    33    12    353    13
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    58     0    19     6     7     1     63     5
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    309     2    152     73    20     5    365    56
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    112     2    57     17     4     2    148    36
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    37     0    31     9     7     0     52    15
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    147     2    38     25    24     4    134    -13
   Yhteensä                     1003    17    421    207    95    24    1115    112
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        1       2      430     433
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0      20      31      51
   Yhteensä                                      1      22      461     484
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus           51       24        6       3
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                  9        9        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)                3        3        1       0
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        37       37       32       0
   Yhteensä                                  100       73       39       3
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YM ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu  20 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä
 
 
 
 
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             2109   9810   12752   5636   49851   6160   17056   16350  119724  111734 7,2
 -josta erityisopisk.(a+b)    134    813   1054    515   7010    880    898   2883   14187
 Aikuiset             25    250    397    235    700    650    326    85   2668   2724 -2,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     1    36     3     5     7     2    12     2    68
 Kahta tutkintoa suorittavia   42    715   1458    532   3052    268   1208   1148   8423   6943 21,3
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.    14    206    129     4    893    129    185    753   2313   2208 4,8
 Maahanmuut. valmistava      65     0    93     1    378     0    440    98   1075   1033 4,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     2     0    19     0    21
 Talouskoulu                                              581         630 -7,8
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       76
 Ohjaava ja valmistava       0    21    12     1    251    43    52    121    501
 -josta erityisopisk. (a)     0     2     0     0    11     0     0     2    15
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         346    510   2223   1005   1674   1650   4768    834   13010   13169 -1,2
 -josta erityisopisk.(a+b)     6    32    41     6    77     4    61    21    248
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    2559   10797   15606   6882   53747   8632   22827   18822  139872  131498 6,4
 Opiskelijamäärä 20.1.2006   2373   10282   14972   6934   49198   8039   21928   17772  131498
 Muutos %            7,8    5,0    4,2   -0,7    9,2    7,4    4,1    5,9    6,4
 
 Erityisopiskelijat (a+b)    155   1089   1227    530   8000   1015   1175   3737   16928      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     1096    931    338    167   3791   4809   1264   1761   14157   13214 7,1
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    350    523    155   1544    312    67    857   3808   3710 2,6
 -tutk. joht., nuoret       0    204    386    145    952    217    35    358   2297
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     6     0     0     0     6
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    118    99     4    578    95    26    490   1410   1373 2,7
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              4     4
 -näyttötutk. valmistava      0    28    38     6     8     0     6     5    91
 Muut opiskelijat         0    23     6     3    29    17     1     3    82    80 2,5
 Yhteensä             0    373    529    158   1573    329    68    860   3890   3790 2,6
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu  20 /2
 
@      Yhteensä
 
 
 
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    786
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)   2952
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    256
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    508
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)   2030
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    225
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    385
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)    87
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)   1184
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    573
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    908
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    420
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    211
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    532
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    243
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)   1854
    - muut erityisopiskelijat                          (89)   1711
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)   1487
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)   2293
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)   4499
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)   5878
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet         487    442   10,2
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       6806
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       2389
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.    7779
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat   33580
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä   51041   45013   13,4
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki              190913  176511    8,2
 
1                                                          taulu  20 /3
@        Yhteensä
 
 
 
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)   6320    103   2943    1510    667    93    7096    776
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)   1913    48    751    443    179    25    2065    152
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)   4980    59   2184    1100    326    48    5749    769
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)   2511    29   1069    534    140    31    2904    393
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)   1296    17    679    254    148    20    1570    274
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)   1108     8    466    252    128    18    1184    76
   Yhteensä                     18128    264   8092    4093   1588    235   20568   2440
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)      70     1074     1254     2398
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                         470      776      164     1410
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       41      921     11255    12217
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          86      299      518     903
   Yhteensä                                     667     3070     13191    16928
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          2313      1559       672       82
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                1075       851       25       7
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               581       574       155       11
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                       501       484       350       13
   Yhteensä                                  4470      3468      1202      113