Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YO ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   1 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 1 Yksityinen
 
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             1687   1192   2819    854   1592    803   1934   1670   12551   11873 5,7
 -josta erityisopisk.(a+b)    112    182    410    133    855    218    68    464   2442
 Aikuiset             25     0    123    109    139    67     2    46    511    552 -7,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     1     0     2     0     6     0     0     2    11
 Kahta tutkintoa suorittavia   22    83    377    79    35    13    49    47    705    536 31,5
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.    14    41    90     0    469    52    10    520   1196   1130 5,8
 Maahanmuut. valmistava      34     0    50     0    128     0    76    45    333    365 -8,8
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                              221         256 -14
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       18
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0    11     8    15    34
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         332    161   1041    316    405    332    673    173   3433   3301 4,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     6    20    39     0     8     0     4     5    82
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    2092   1394   4123   1279   2733   1265   2703   2690   18279   17477 4,6
 Opiskelijamäärä 20.1.2006   1935   1344   4017   1281   2560   1172   2585   2583   17477
 Muutos %            8,1    3,7    2,6   -0,2    6,8    7,9    4,6    4,1    4,6
 
 Erityisopiskelijat (a+b)    133    243    541    133   1338    270    82   1009   3749      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     973    158    182    38    425    783    554    519   3632   3406 6,6
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    195    481    114   1258    229     0    554   2831   2751 2,9
 -tutk. joht., nuoret       0    134    353    114    775    177     0    215   1768
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     6     0     0     0     6
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    41    90     0    469    52     0    334    986    942 4,7
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0    20    38     0     8     0     0     5    71
 Muut opiskelijat         0    12     6     2    29    17     0     3    69    71 -2,8
 Yhteensä             0    207    487    116   1287    246     0    557   2900   2822 2,8
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   1 /2
 
@ 
 
   1 Yksityinen
 
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    327
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    402
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    37
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    158
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    49
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    10
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    45
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    503
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    457
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    137
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)   1394
    - muut erityisopiskelijat                          (89)   1300
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)   1000
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)   1803
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    609
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    220
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          93    77   20,8
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       2184
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       1032
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.    3281
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat   11710
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä   18300   17895    2,3
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               36579   35372    3,4
 
1                                                          taulu   1 /3
@   
 
     1 Yksityinen
 
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)     0     0     0     0     0     0     0     0
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)     0     0     0     0     0     0     0     0
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)     0     0     0     0     0     0     0     0
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)     0     0     0     0     0     0     0     0
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    246     2    162     38    42     2    328    82
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)     0     0     0     0     0     0     0     0
   Yhteensä                      246     2    162     38    42     2    328    82
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)      32      726     1087     1845
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                         291      564      131     986
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        5      189      514     708
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          34      85      91     210
   Yhteensä                                     362     1564     1823     3749
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          1196       790       353       60
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 333       194        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               221       221       29       4
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        34       34       19       1
   Yhteensä                                  1784      1239       401       65
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YO ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   2 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 2 Valtio
 
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0    126    43    39    142    54    42    150    596    585 1,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    72    33    31    142    34    35    112    459
 Aikuiset             0     0     0     0    322     0     0     0    322    251 28,3
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    0     0     0     0    322     0     0     0    322     0 0,0
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    77     9     4    109    43    26    121    389    400 -2,8
 Maahanmuut. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Talouskoulu                                               4          0 0,0
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        4
 Ohjaava ja valmistava       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -josta erityisopisk. (a)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0     8     0     6     0     0     7     0    21    11 90,9
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     8     0     6     0     0     6     0    20
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0    211    52    49    573    97    75    275   1332   1247 6,8
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0    199    53    56    499    98    72    270   1247
 Muutos %            0,0    6,0   -1,9   -12,5   14,8   -1,0    4,2    1,9    6,8
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    157    42    41    251    77    67    237    872      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0    127    20    22    463    62    14    135    843    767 9,9
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    155    42    41    251    77    67    236    869    862 0,8
 -tutk. joht., nuoret       0    70    33    31    142    34    35    111    456
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    77     9     4    109    43    26    121    389    400 -2,8
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              4     4
 -näyttötutk. valmistava      0     8     0     6     0     0     6     0    20
 Muut opiskelijat         0    11     0     1     0     0     1     0    13     9 44,4
 Yhteensä             0    166    42    42    251    77    68    236    882    871 1,3
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   2 /2
 
@ 
 
   2 Valtio
 
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    21
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)     0
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)     0
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)     0
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)     0
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)     0
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)     0
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)     0
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)     8
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)     0
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    92
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    434
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    343
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    451
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    322
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    12
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    58
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          1     0    0,0
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        1
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat        14
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.      0
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    205
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä    221    113   95,6
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               1553   1360   14,2
 
1                                                          taulu   2 /3
@   
 
     2 Valtio
 
 
 
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)      37      338      105     480
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                         166      196      27     389
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        0       1       2      3
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
   Yhteensä                                     203      535      134     872
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          389       193       100       5
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                  0        0        0       0
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)                4        4        0       4
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        0        0        0       0
   Yhteensä                                  393       197       100       9
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YO ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   3 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 3 Kunta
 
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret              0   1376   2231    973   11538    656   4601   3205   24580   22528 9,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    70    115    55   1282    78    237    497   2334
 Aikuiset             0     0    83    51    116    23     0     0    273    368 -26
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Kahta tutkintoa suorittavia    0    88    226    127    722    38    359    243   1803   1928 -6,5
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0     0    16     0    29     0    52    16    113    92 22,8
 Maahanmuut. valmistava      0     0    15     0    58     0    282    22    377    338 11,5
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0    19     0    19
 Talouskoulu                                              48         42 14,3
 -josta erityisopisk.(a+b)                                        0
 Ohjaava ja valmistava       0    17     0     0    56     0     6    11    90
 -josta erityisopisk. (a)     0     1     0     0    11     0     0     0    12
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä          0    38    324    142    420    162   1512    131   2729   2644 3,2
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     0     0    15     0    15
 
 Opiskelijamäärä yhteensä     0   1431   2669   1166   12217    841   6453   3433   28210   26012 8,4
 Opiskelijamäärä 20.1.2006     0   1364   2516   1209   10977    741   6046   3159   26012
 Muutos %            0,0    4,9    6,1   -3,6   11,3   13,5    6,7    8,7    8,4
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     0    71    131    55   1322    78    323    513   2493      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat      0    46    16    13    217    532    46    92    962    965 -0,3
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   3 /2
 
@ 
 
   3 Kunta
 
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    131
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)    549
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    27
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    223
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)    323
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    100
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    196
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)     0
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    349
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    69
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)     0
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    144
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    138
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)     0
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)     0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)     0
    - muut erityisopiskelijat                          (89)     0
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)     0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)     0
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)    532
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)    430
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet          92    83   10,8
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       1963
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       311
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.    1040
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat    6697
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä   10103   8005   26,2
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki               38313   34017   12,6
 
1                                                          taulu   3 /3
@   
 
     3 Kunta
 
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)   1404    40    646    298    195    17    1580    176
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)    316    20    141     68    30     1    378    62
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)    664    21    298    134    47     8    794    130
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)    576     3    262    136    42    12    651    75
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    262     9    102     55    31     5    282    20
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    310     5    150     72    38     6    349    39
   Yhteensä                     3532    98   1599    763    383    49    4034    502
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       0       0       0      0
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0       0       0      0
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)        8      25     2347     2380
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          0      25      88     113
   Yhteensä                                      8      50     2435     2493
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          113       90       41       5
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 377       327       22       6
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               48       44       18       2
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                        90       89       63       1
   Yhteensä                                  628       550       144       14
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YO ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   4 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@ 
 
 
 4 Kuntayhtymä
 
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             422   7116   7659   3770   36579   4647   10479   11325   81997   76748 6,8
 -josta erityisopisk.(a+b)    22    489    496    296   4731    550    558   1810   8952
 Aikuiset             0    250    191    75    123    560    324    39   1562   1553 0,6
 -josta erityisopisk.(a+b)     0    36     1     5     1     2    12     0    57
 Kahta tutkintoa suorittavia   20    544    855    326   1973    217    800    858   5593   4479 24,9
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.     0    88    14     0    286    34    97    96    615    586 4,9
 Maahanmuut. valmistava      31     0    28     1    192     0    82    31    365    330 10,6
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     2     0     0     0     2
 Talouskoulu                                              308         332 -7,2
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       54
 Ohjaava ja valmistava       0     4    12     1    195    32    38    95    377
 -josta erityisopisk. (a)     0     1     0     0     0     0     0     2     3
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         14    303    858    541    849   1156   2576    530   6827   7213 -5,4
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     4     2     0    69     4    36    16    131
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    467   7761   8762   4388   38224   6429   13596   12424   92051   86762 6,1
 Opiskelijamäärä 20.1.2006    438   7375   8386   4388   35162   6028   13225   11760   86762
 Muutos %            6,6    5,2    4,5    0,0    8,7    6,7    2,8    5,6    6,1
 
 Erityisopiskelijat (a+b)     22    618    513    301   5089    590    703   1978   9814      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     123    600    120    94   2686   3432    650   1015   8720   8076 8,0
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0     0     0     0    35     6     0    67    108    97 11,3
 -tutk. joht., nuoret       0     0     0     0    35     6     0    32    73
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0     0     0     0     0     0     0    35    35    31 12,9
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              0     0
 -näyttötutk. valmistava      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Muut opiskelijat         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 Yhteensä             0     0     0     0    35     6     0    67    108    97 11,3
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   4 /2
 
@ 
 
   4 Kuntayhtymä
 
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    307
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)   2001
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    192
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    127
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)   1658
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    115
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    189
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)    87
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)    835
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    451
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    405
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    276
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    73
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    75
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    14
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)    26
    - muut erityisopiskelijat                          (89)    68
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)    36
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)    168
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)   3346
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)   5170
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet         301    282    6,7
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       2658
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       1032
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.    3458
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat   14968
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä   22417   19000   18,0
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki              114468  105762    8,2
 
1                                                          taulu   4 /3
@   
 
     4 Kuntayhtymä
 
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)   4916    63   2297    1212    472    76    5516    600
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)   1597    28    610    375    149    24    1687    90
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)   4316    38   1886    966    279    40    4955    639
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)   1935    26    807    398    98    19    2253    318
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)    788     6    415    161    75    13    960    172
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)    798     3    316    180    90    12    835    37
   Yhteensä                     14350    164   6331    3292   1163    184   16206   1856
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       1      10      62      73
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          13      16       6      35
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       28      706     8392     9126
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          52      189      339     580
   Yhteensä                                      94      921     8799     9814
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          615       486       178       12
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                 365       330        3       1
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               308       305       108       1
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                       377       361       268       11
   Yhteensä                                  1665      1482       557       25
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 15.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P02K7YO ***
 
  AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT OPISKELIJAMÄÄRÄT SEKÄ VERTAILU 20.1.2006 TIETOIHIN       taulu   5 /1
  *********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä
 
 
 
 
                 1    2     3     4     5     6     7     8
               Humanist.      Yht.kt.,      Tekniikka Luonnonv.   Sos., Matkailu,
                  ja      liiket., Luonnon-    ja    ja terv. ja  ravits.       Tilanne Muu-
               kasvatus Kulttuuri hallinto  tieteet liikenne ympäristö liikunta ja talous Yhteensä 20.1.2006 tos%
               -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
 RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
 
 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus
 
 Tutkintoon johtava koulutus
 Nuoret             2109   9810   12752   5636   49851   6160   17056   16350  119724  111734 7,2
 -josta erityisopisk.(a+b)    134    813   1054    515   7010    880    898   2883   14187
 Aikuiset             25    250    397    235    700    650    326    85   2668   2724 -2,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     1    36     3     5     7     2    12     2    68
 Kahta tutkintoa suorittavia   42    715   1458    532   3052    268   1208   1148   8423   6943 21,3
 
 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
 Vammaisten valm. ja kunt.    14    206    129     4    893    129    185    753   2313   2208 4,8
 Maahanmuut. valmistava      65     0    93     1    378     0    440    98   1075   1033 4,1
 -josta erityisopisk.(a+b)     0     0     0     0     2     0    19     0    21
 Talouskoulu                                              581         630 -7,8
 -josta erityisopisk.(a+b)                                       76
 Ohjaava ja valmistava       0    21    12     1    251    43    52    121    501
 -josta erityisopisk. (a)     0     2     0     0    11     0     0     2    15
 
 Näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus
 Opiskelijamäärä         346    510   2223   1005   1674   1650   4768    834   13010   13169 -1,2
 -josta erityisopisk.(a+b)     6    32    41     6    77     4    61    21    248
 
 Opiskelijamäärä yhteensä    2559   10797   15606   6882   53747   8632   22827   18822  139872  131498 6,4
 Opiskelijamäärä 20.1.2006   2373   10282   14972   6934   49198   8039   21928   17772  131498
 Muutos %            7,8    5,0    4,2   -0,7    9,2    7,4    4,1    5,9    6,4
 
 Erityisopiskelijat (a+b)    155   1089   1227    530   8000   1015   1175   3737   16928      0,0
 
 Majoitetut opiskelijat     1096    931    338    167   3791   4809   1264   1761   14157   13214 7,1
 
 
 ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ ERITYISOPETUKSESSA (sisältyy edellä oleviin)
 Erityisopiskelijat (b)      0    350    523    155   1544    312    67    857   3808   3710 2,6
 -tutk. joht., nuoret       0    204    386    145    952    217    35    358   2297
 -tutk. joht., aikuiset      0     0     0     0     6     0     0     0     6
 -vamm. valm. ja kunt. k.     0    118    99     4    578    95    26    490   1410   1373 2,7
 -maahanmuut. valm. koul.     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 0,0
 -talouskoulu                                              4     4
 -näyttötutk. valmistava      0    28    38     6     8     0     6     5    91
 Muut opiskelijat         0    23     6     3    29    17     1     3    82    80 2,5
 Yhteensä             0    373    529    158   1573    329    68    860   3890   3790 2,6
 
 
 
 
 
 
1                                                          taulu   5 /2
 
@      Yhteensä
 
 
 
 
   LIITE 1: AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT
   *********************************************************************************
 
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ----------------------------------------------------------------------------
   2 Musiikkialan perustutkinto                          (23)    786
   2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto                  (22)   2952
   5 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma     (56)    256
   5 Merenkulkualan perustutkinto                         (51)    508
   5 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ilman
    linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutusta     (52)   2030
   5 Linja-autonkuljettaja- tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutus      (58)    225
   5 Lentokoneasennuksen perustutkinto                      (57)    385
   5 Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma          (53)    87
   6 Metsäalan perust.: metsäkonealan ko/metsäkoneenkuljettajan tutkinto     (64)   1184
   6 Metsäalan perustutkinto ( muut kuin metsäkonealan koulutusohjelma)      (65)    573
   6 Maatalousalan perustutkinto: hevostalouden koulutusohjelma          (62)    908
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelman
    eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                    (73)    420
   7 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: suu- ja hammashoidon koulutusohjel-
    man eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa                  (78)    211
   7 Liikunnanohjauksen perustutkinto                       (71)    532
 
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella yksikköhintaan
    tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat vammaiset opiskelijat  (81)    243
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat (RahA 9§)               (82)   1854
    - muut erityisopiskelijat                          (89)   1711
 
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    ----------------------------------------------------------------------------
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa: erityisoppilaitosten
    majoitetetut opiskelijat                           (92)   1487
    Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa
    järjestetyn koulutuksen majoitetut opiskelijat                (93)   2293
    Lisätyn ateriaetuuden saavat luonnonvara-alan majoitetut opiskelijat
    (Asetus amm.koul 8111/98, 22§)                        (95)   4499
    Muut kuin edellä olevissa kohdissa ilmoitetut majoitetut opiskelijat     (99)   5878
 
 
 
   LISÄTIEDOT; MUUT KUIN RAHOITUKSEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT
   ****************************************************************************
 
                               20.9.2006 20.1.2006 Muutos %
   8.1 Yli opintojen laajuuden + 1 v opiskelleet         487    442   10,2
   8.2 Toiselle amm.koulutuksen järjestäjälle maks.palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       6806
   8.3 Muun kuin kohdassa 8.2 tarkoitetun maks. palv.t.
     järjestetyn amm. peruskoulutuksen opiskelijat       2389
   8.4 Työvoimahallinnon rah. ammatillisen perusk. opisk.    7779
   8.5 Muun kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat   33580
   Muut kuin rahoitukseen oikeuttavat opiskelijat yhteensä   51041   45013   13,4
 
 
   Opiskelijamäärä yhteensä, kaikki              190913  176511    8,2
 
1                                                          taulu   5 /3
@        Yhteensä
 
 
 
 
 
   LIITE 3: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2006 KANNUSTUSRAHAN LASKEMISTA JA SEURANTAA VARTEN ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄTIEDOT
   **************************************************************************************************************************
 
                         Opisk.lkm -- Lisätään ------ ----- Vähennetään ----------- Opisk.lkm  Muutos
                         20.1.2006  Tilap. Aloitta- Tutkinnon  Keskeyt-  Tilap. 20.9.2006 yhteensä
                               poissa-   neet  suoritt.  täneet  poissa-
                                olleet  21.1.06  21.1.06  21.1.06  olevat
                               20.1.06 -20.9.06  -20.9.06 -20.9.06  20.9.06
 
   5 Kone- ja metallialan perustutkinto  (21)   6320    103   2943    1510    667    93    7096    776
   5 Logistiikan perustutk., kulj.palv. ko
    (erit. rask. kulj.kalust. kuljettajat)(22)   1913    48    751    443    179    25    2065    152
   5 Rakennusalan perustutkinto      (23)   4980    59   2184    1100    326    48    5749    769
   5 Talotekniikan perustutkinto      (24)   2511    29   1069    534    140    31    2904    393
   5 Pintakäsittelyalan perustutkinto   (25)   1296    17    679    254    148    20    1570    274
   6 Metsäalan perustutkinnon
    metsäkonealan koulutusohjelma     (11)   1108     8    466    252    128    18    1184    76
   Yhteensä                     18128    264   8092    4093   1588    235   20568   2440
 
 
   LIITE 4: ERITYISOPETUS
   **********************                               Enemmän erityi-
                                               siä opetus-
                                               ja oppilas    Erityis-    Kaikki
                                        Vaikeimmin huoltopalve-   opetusta   erityis-
                                         vammaiset  luja saavat    saavat opiskelijat
                                        opiskelijat  opiskelijat  opiskelijat  20.9.2006
   Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä
   erityisopetuksessa
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 3.1.1 poisluettuna kohta 2.1.2.1)      70     1074     1254     2398
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                         470      776      164     1410
 
   Muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
    Erityisopiskelijat (päälomak. kohta 2.3 poisluettuna kohta 2.1.2.1)       41      921     11255    12217
    Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus
    (päälomakkeelta kohta 2.1.2.1)                          86      299      518     903
   Yhteensä                                     667     3070     13191    16928
 
 
   LIITE 5: AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVIA KOULUTUKSIA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
   ************************************************************************************          Ne uudet    Ne uudet
                                                    opiskelijat,  opiskelijat,
                                       Kaikki     Kaikki   jotka ovat   jotka ovat
                                     opiskelijat   kohtaan a)   päättäneet  suorittaneet
                                      20.9.2006   sis. uudet   peruskoulun  peruskoulun
                                    (päälomakkeen   opiskelijat   perusopet.   lisäopet.
                                    kohta 2.1.2.x)   20.9.2006  1.1.-19.9.06  1.1.-19.9.06
                                         a)       b)       c)       d)
   1. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus          2313      1559       672       82
   2. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
    koulutus                                1075       851       25       7
   3. Muuna kuin ammatilliseen perustutkinton johtavana koulutuksena
    järjestettävä kotitalousopetus (talouskoulu)               581       574       155       11
   4. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
    (1.8.2006 alkanut koulutus)                       501       484       350       13
   Yhteensä                                  4470      3468      1202      113